Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2015 na dostawę srodków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infrmuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zwiększonej ilości opakowań do 21 szt., gdyż odpowiada to ilości produktów w opakowaniu zbiorczym (5 l x 3 kanistry) i nie ma wpływu na cenę jednostkową.

Odpowiedź – NIE.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści płyn przeznaczony do mycia w myjniach automatycznych, który w warunkach procesu mycia nie jest aktywny wobec sporów? Myjnie automatyczne są projektowane tak, aby zapewnić optymalną kombinację czasu ekspozycji, temperatury dezynfekcji i stężenia środków chemicznych. Przy tak dobranych parametrach powtarzalnych procesów, żadne znane nam środki, dedykowane do myjni Olympus nie są skuteczne wobec sporów czy jaj glisty.

Odpowiedź – NIE.

Pytania nr 3 dot. Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą, o rezygnację z wymogu dołączenia pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka. Wyroby medyczne, które chcielibyśmy zaoferować są zalecane przez Producenta myjni, którą Państwo posiadacie i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa o czym świadczy posiadanie przez nie deklaracji zgodności oraz Certyfikaty jednostki notyfikowanej CE.

Odpowiedź- Zamawiający rezygnuje z wymogu dołączenia pozytywnej opini Instytutu Matki i Dziecka.

Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy § 7 ust. 3

Prosimy o modyfikację treści wzoru umowy w zakresie § 7 ust. 3 polegającą na zagwarantowaniu utrzymania cen netto przez cały okres obowiązywania umowy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT. Ustawowe zmiany stawek VAT są podatkiem – decyzją polityki fiskalnej państwa i Wykonawca nie ma wpływu na to, jak przekładają się one na wartość brutto, dlatego też nie może zagwarantować niezmienności tych cen.

Odpowiedź – NIE.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 preparat do dezynfekcji skóry rąk na bazie  jednego alkoholu min 85g. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min 3h). O spektrum B,V,F,Tbc,Rotawirusy, wirus opryszczki, HBV,HCV,HIV, Polio, Noro, Vaccinia w czasie 30s – 3 min.(chirurgiczne odkażanie rąk). Opakowania 500 ml. I 5 l.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie do 3 g przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi. Możliwość zastosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością. O spektrum B,V,F,Tbc ( HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno), do 2000ppm w czasie 15 min. o stężeniu do 0,36% opakowanie 300 tabletek. Dodatkowo badanie Cl. difficile badanie przeprowadzone dla warunków brudnych (albumina i erytrocyty).

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 preparat do dezynfekcji małych powierzchni o zawartości alkoholi do 30%.Możliwość stosowania na powierzchnie czułe na alkohol. Dozowanie w postaci piany, opakowanie bez zawartości freonu. O spektrum B, Tbc, F, V (Vakzinia, Rota) w czasie do 5 min. Preparat gotowy do użycia, butelka 0,75 dm3 ze spryskiwaczem.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i miejsc trudno dostępnych, również na oddziałach pediatrycznych( pozytywna opinia IMID). Niezawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, zawierający amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, amfotenzyny. Preparat alkoholowy ( max 60% w roztworze) spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ?

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych ?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje w jakich warunkach powinien być przewożony , magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź – TAK.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź- zgodnie z siwz

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Odpowiedź – zgodnie z siwz.