Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych – 3/2015.

Szpital powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 1, poz. 1 – „Preparat do dezynfekcji skóry rąk na bazie jednego alkoholu”
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Skinman Soft Protect o pH 6 – 7 spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 1, poz. 6 – „Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej”
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu Oralsept, który dostępny jest w smaku miętowym i oryginalnym, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 1, poz. 12 – „Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 3g ”
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chlorowego preparatu opartego o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie tabletki 2,7 g, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni typu Medicarine spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy projektu umowy – § 7, ust. 3

Pytanie nr 4 – Zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień umowy w zakresie §7, ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.