Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2015 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pak. 2 poz. 9 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym – Clinimix N9 1500ml?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie- zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy zamawiający wymaga aby preparat Ketoprofen 100mg/2ml x 10 amp. Posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania dożylnego?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – pakiet nr 3 poz. nr 28- czy zamawiający dopuści preparat Dobutamin Sandoz fiol. 250 mg x 1 , proszek do sporzadzania roztworu do infuzji z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – pakiet nr 7 poz. nr 2- czy zamawiający dopuści preparat Amoxicillinum + ACID. CLAV. Fiol. 600 mg w opakowaniu x 5 szt z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?

Odpowiedź- TAK.

5. Pytanie – czy zamawiający wykresli w par. 3.3 frazę: „Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości.”

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający zmieni par. 3.4 w ten spsób, że zamiast obecnej treści postanowi:
„Zmiana stawki VAT powoduje zmianę ceny brutto. Cena netto pozostaje bez zmian?

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej okreslonej w par. 6.3 opóźnienie powyżej 14 dni z 10% do wartości max 5%?

Odpowiedź- NIE.

8. Pytanie – czy zamawiający wykreśli w par. 6.3 ?

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie – czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej określonej w par. 9.2 z 10% do wartości max. 5%?

Odpowiedź- NIE.

10. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 17 leku Helicid w postaci fiolki?

Odpowiedź- TAK.

11. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaof. W pak. 6 poz. 26-30 insulin w postaci wstrzykiwaczy, gdyż insuliny pod nazwą Solostar zarejestrowane są tylko w takiej postaci?

Odpowiedź- TAK.

12. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaof. W pak. 6 poz. 31-32 leku Targocid w postaci fiolki + amp z rozpuszczalnikiem?

Odpowiedź- TAK.

13. Pytanie – czy zamawiający wykreśli z pakietu 6 poz. 25 lek Tavanic 500mg, który został wycofany z obrotu?

Odpowiedź- TAK.

14. Pytanie – czt zamawiający wymaga aby w pak. 3 poz. 72 był preparat Makrogol 74g x 48 saszetek (PEG 4 litry-Fortrans) zgodny z SIWZ.

Odpowiedź- TAK.

15. Pytanie – czy zam. wymaga aby w pak. 3 poz. 72 był preparat Makrogol (74 g x 48 sasz.PEG 4 litry – Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

16. Pytanie – czy w pak. 3 poz. 69 zam. wyraża zgodę na wycenę preparatu Carbo medicinalis w dawce 200 mg w postaci kapsułek twardych ponieważ preparat wskazy w SIWZ został wycofany z oferty producenta?

Odpowiedź- TAK.

17. Pytanie – czy w pakiecie 3 poz. 25 zam. dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź- TAK.

18. Pytanie – pakiet nr 3 poz. 29 – proszę o wydzielenie lub wykreślenie wymienionej pozycji ponieważ preparat jest tymczasowo wstrzymany w obrocie.
Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww pozycji z pakietu. Proszę o wycenę preparatu z ostaniej dostawy.

19. Pytanie – czy w pak. 2 poz. 150 zamaw. Wyrazi zgodę na zaof. Preparatu Sudolan w tubie zawierającej 150 lub 75g?

Odpowiedź- NIE.

20. Pytanie – czy w pak. 2 poz. 59 zamawa. wyrazi zgodę na wycenę preparatu konfekcjonowanego po 100ml co odpowiada 69,3g substancji?

Odpowiedź- TAK.

21. Pytanie – czy w pak. 2 poz. 67 zamaw. Wyrazi zgodę na wycenę preparatu konfek. Po 1000ml co odpowiada 693g substancji?

Odpowiedx- TAK.

22. Pytanie – czy w pak. 2 poz. 75 (Tormentiol) zam. wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów NeoTormentil 20g lub Tormentiale ung. Comp.Ziaja 20g pozwoli to na stworzenie korzystniejszej ekonomicznie oferty?

Odpowiedź- TAK.

23. Pytanie – pakiet nr 5 poz. 13 proszę o doprecyzowanie dawki leku.

Odpowiedź- Omnipague 0,647/1ml 10 but x 50 ml.

24. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 poz. 31- czy zamaw. Miał na myśli dawkę 755 mg/ml, która odpowiada preparatowi Omnipague?

Odpowiedź- Omnipague 0,647 g/ml x 10 but – 50 ml.