Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 11/2016 na świadczenie usług w zakresie „wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§ 7 ust. 4)

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

3. pakiet nr 2 – zwracamy się z prośbą o wyjasnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie nazw ich producenta, typ/model oraz rok produkcji.

Odpowiedź- TAK.1)ap. Do zniecz. Aestiva+monitor z analiza gazów cardiocap/5, Datex-Ommega, FBUE 00010 rok prod. 2002 2) ap. do zniecz. ALYS200_Monitor bez analizy gazów Mennen Medical rok pro. 2006 SN 99ID65730006, 3) ap. do zniecz EXCEL -OATEXOMNEDA _ monitor HP M10/92 _ analizator gazów HP 1026A rok. Prod. – brak.

4. pakiet nr 2 – zwracamy się z prośbą o wyjasnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych/zużywalnych/ części zamiennych (np. filtry, czujniki) zestawów serwisowych?

Odpowiedź- TAK.