Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2016 na świadczenie usług w zakresie”wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie -pakiet nr 1 załącznik nr 3 – prosimy o podanie Producenta Stymulatora nerwów HNS12 oraz o podanie nr seryjnego urządzenia, jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydzielenie tego urządzenia tj. Stimuplex HNS12 4892098 do odrębnego zadania.

Odpowiedź- nr MD0708, zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie urządzenia do odrębnego pakietu.

2. Pytanie – umowa paragraf 1 pkt 1a- prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod zapisem innych czynności niezbędnych dla jej sprawnego działania.

Odpowiedź- zamawiający wykreśla ww zapis z projektu umowy.

3. Pytanie – umowa- paragraf 1 pkt 1 b- prosimy o wyjasnienie w jaki sposób będą odbywać się rozliczenia tych usług?, czy po przedstawieniu odrębnego kosztorysu zawierającego koszty robocizny, koszty części zamiennych i koszt transportu?

Odpowiedź- odrębnym zleceniem.

4. Pytanie – umowa paragraf 5 – co zamawiający rozumie pod nazwą „reakcja serwisowa”?

Odpowiedź- przyjazd i naprawa lub wysłanie do wykonawcy z możliwością dostarczenia sprzętu zastępczego.

5. Pytanie – umowa, paragraf 8 pkt 2 – jest: „Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do napraw części, które rozliczane będą odrębne tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 5% ceny zakupu”

Proponujemy- „Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem, że cena części zamiennych użytych do naprawy nie będzie wyższa od ceny sprzedaży sugerowanej przez głównego dostawcę”.

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – umowa- paragraf 8 pkt 3 – W związku z powyższym zapytaniem, prosimy o skreślenie zapisu dotyczącego przedstawiania udokumentowanych kosztów zakupów.

Odpowiedź- NIE.