Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2016 na zakup energii elektrycznej

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że ww postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.