Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2016 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 32.724,32 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 9.816,12 zł brutto.

Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 63.790,98 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 70 pkt.

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 55.804,90 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za ceną – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 16.689,88 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • Ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 139.135,86 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 0 pkt.

Razem – 60 pkt.

  • ofertę nr 6 złożoną przez firmę – GOMI Mirosław Opiela ul. Mordarka 542, 34-600 Limanowa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 11.959,29 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 7 złożoną przez firmę – Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi – 3.605,04 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt.

Razem – 70 pkt.

  • ofertę nr 9 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 53.210,95 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A. ul. Jana Kazimierza 16,

01-248 Warszawa.

Pakiet nr 9

Cena – 52,83 pkt

Termin dostawy – 0 pkt

Razem – 52,83 pkt

2

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Pakiet nr 1

Cena – 45,89 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 85,89 pkt

3

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 145

91-204 Łódź

Pakiet nr 2

Cena 41 pkt

Termin dostawy – 8 pkt

Razem – 49 pkt