Rejestracja on-line





Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.
PAKIET NR 3
Stały nadzór techniczny:

Kwota netto wybranej oferty – 3.950,80 zł
Kwota brutto wybranej oferty – 4.859,48 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto – 150,00 zł
Kwota brutto – 184,50 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

PAKIET NR 1
Stały Nadzór techniczny:

Kwota netto wybranej oferty – 174.720,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty – 214.905,60 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto – 99,00 zł
Kwota brutto – 121,77 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – OLTECH Sp. z o.o. ul. H. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz.
PAKIET NR 2
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty – 10.369,52 zł
Kwota netto wybranej oferty – 12.754,51 zł
Naprawa i konserwacja sprzętu:

-Kwota netto – 200,00 zł
-Kwota brutto – 246,00 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny.

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – ANMEDIQ S.C. ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska.

PAKIET NR 4

Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty – 2.810,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty – 3.456,30 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto – 500,00 zł
Kwota brutto – 615,00 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.