Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi – 41.806,14 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset sześć złotych 14/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 19.491,28 zł.
(słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 70,84 zł
(słownie: siedemdziesiąt złotych 84/100).

2. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 104.438,25 zł
(słownie: sto cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 25/100)

3. F.H.U. „Chem-Aj” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 4.856,04 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 04/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 6.066,90 zł
(słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 90/100).

4. POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 5.592,50 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100).