Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. „MADAR” Dariusz Wartal. ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 137.222,82 zł
(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 82/100).

Jednocześnie zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie wpłynęły żadne ważne oferty.