Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. „ZBOREK” Z.Kusiak H.Kusiak Sp.J. Przecław 50, 72-005 Przecław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 4.282,92 zł
(słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 92/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 37.802,07 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwa złote 07/100).

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 27.223,06 zł
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 06/100).