Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 271.353,72 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 23.598,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.