Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.524,17 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 70 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 11.157,48 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za tarmin dostawy – 10 pkt.
Razem – 70 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 71.195,44 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 70 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 32.563,78 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Tuttomed Farmacja Sp. z o.o. Os. Czecha 130/8, 61-292 Poznań.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 5.321,32 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 82.529,28 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 brutto wynosi: 160.055,35 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.