Przetarg nieograniczony nr 6/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2010 na dostawę: „ materiału szewnego i staplerów oraz różnych materiałów medycznych”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość przedmiotu zamówienia lub na jego części-poszczególne pakiety.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Bożena Wyciszkiewicz – pracownik Działu Zamówień Publicznych.
2. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku Operacyjnego.

Kryterium oceny ofert:
– cena – 100%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – do 01.04.2010 r. do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu – 01.04.2010 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 30.04.2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niezbędne załączniki:
materiały szewne- formularz cenowy
SZPITAL POWIATOWY- SIWZ
UMOWA-materiały szewne
zalacznik 2
Załšcznik nr 1 do SIWZ