Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 pn. „świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI
OCENY OFERT

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający Szpital Powiatowy w Pyrzycach unieważnia przeprowadzoną czynność oceny
i wyboru najkorzystniejszych ofert dokonaną w dniu 17 czerwca 2019 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca Konsorcjum firm w składzie: REMONDIS MEDISON Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Lider Konsorcjum oraz PROMAROL-PLUS Spółka z o.o. z siedzibą w Sławie , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza powinna zostać odrzucona, gdyż nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także jest niezgodna z przepisami art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

Z poważaniem,