Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiana odpadów medycznych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO PONOWNYM BADANIU I OCENIE OFERT.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po ponownym dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu postanawia unieważnić ww postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Szacunkowa wartość netto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi – 411.156,00 zł.