Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 41.806,14 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 19.491,28 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 70,84 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 104.438,25 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – F.H.U. „Chem-Aj” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 4.856,04 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 6.066,90 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – POLAJS Sp. z o.o. Sp.k. ul. I brygady Legionów 18 c, 72-100 Goleniów.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 5.592,50 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20a

62-800 Kalisz

PAKIET NR 1

Cena – 41,25 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 81,25 pkt

2

Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Sp.J.

J. Patruś&R. Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

PAKIET NR 2

Cena – 56,91 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 96,91 pkt

PAKIET NR 3

Cena – 58,57 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 98,57 pkt