Rejestracja on-line

Przetarg nieograniczony nr 7/2010

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2010 na: „Utylizację odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych trzy razy w tygodniu- poniedziałek, środa, piątek”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
– Dyjak Edward
– Bożena Wyciszkiewicz – pracownik Działu zamówień publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:

–        cena – 100%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert – 26.04.2010 rok godzina 10,30.
Termin otwarcia ofert –   26.04.2010 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do dnia 25.05.2010 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niezbędne załaczniki:
oferta-utylizacja
SIWZ-utylizacja
umowa-utylizację.doc ZM
zalacznik 2