Rejestracja on-line

Przetarg nieograniczony nr 8/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2010 na: „Dostawę i zakup leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna- kierownik Apteki.
2. Bożena Wyciszkiewicz- pracownik Działu zamówień publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:

– cena 100%.

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 26.05.2010 rok godzina 10:30.
Termin otwarcia ofert – 26.05.2010 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą – 24.06.2010 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

PAKIET -albuminy
SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka-albuminy
Umowa dostawy-załącznik nr 4-albuminy
zalacznik5[1]
zalacznik 3
Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-albuminy