Przetarg nieograniczony nr 9/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2010 na: „DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek- kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:
– cena- 100%.

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert- 31.05.2010 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 31.05.2010 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert do dnia 29.06.2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokument- umowa- j.u.
Pyrzyce pakiet nr 1
Pyrzyce pakiet nr 2
Pyrzyce pakiet nr 3
Pyrzyce pakiet nr 4
Pyrzyce pakiet nr 5
SZPITAL POWIATOWY-SIWZ-j.u
zalacznik 3Załącznik nr 1- oferta- j.u.