Rejestracja on-line

Szpital o nas

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu:

– szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,

– ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

– stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne – świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne.

1. ODDZIAŁY:
– Izba Przyjęć
– Oddział Chorób Wewnętrznych
– Oddział Chirurgiczny
– Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Blok Operacyjny

2. PORADNIE:
– Poradnia Chirurgii Ogólnej
– Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
– Poradnia Preluksacyjna
– Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
– Poradnia Kardiologiczna
– Poradnia Urologiczna
– Poradnia Pulmonologiczna
– Poradnia Diabetologiczna
– Poradnia Endokrynologiczna
– Poradnia Medycyny Sportowej

3. PRACOWNIE:
– Pracownia Fizjoterapii
– Pracownia RTG
– Pracownia USG
– Pracownia Endoskopowa

4. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

5. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA: NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Szpital dysponuje miejscem do lądowania dla helikopterów. Większość sal w oddziałach Szpitala jest wyposażona w telewizję.

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, zabiegów i leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz jeden z dokumentów uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych :
• Aktualną legitymację ubezpieczeniową,
• Aktualną legitymację emeryta lub rencisty,
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
• Aktualną decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Karta EKUZ, poświadczenie E106, E112,
• Zaświadczenie z ZUS.
• Zaświadczenie z KRUS.

Osoby nie posiadające powyższych dokumentów mogą korzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie według cen ustalonych w cenniku szpitalnym, który jest dostępny na Izbie Przyjęć.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudnia lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie medycznej i zapewnia całodobową opiekę z obsługą lekarską o specjalnościach: internista, chirurg, ortopeda, ginekolog-położnik, anestezjolog, neonatolog, pediatra.
Kadra pielęgniarska to dobrze wykształcony, z dużym doświadczeniem zawodowym personel, w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych.
Brak skarg na działalność jednostki pozwala na pozytywną ocenę jakości opieki nad pacjentami.

Ze środków unijnych została przeprowadzona termomodernizacja budynku, która przyczyniła się do podniesienia standardu pobytu pacjentów w szpitalu. Budynek szpitala został dostosowany do wymogów technicznych, jakie powinny spełniać pomieszczenia szpitala oraz zmniejszone zostaną koszty stałe jednostki.
Badania specjalistyczne, których nie można wykonywać w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach wykonywane są w szpitalach w Szczecinie w ramach zawartych umów, a pacjenci dowożeni są na miejsce badania karetką.
Kontrakt z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zmusza jednostkę do wprowadzenia kolejki pacjentów oczekujących na zabiegi.
Powyższe decyzje podejmowane są w sytuacjach, kiedy nie zagraża to życiu i zdrowiu pacjenta.