Rejestracja on-line

Zespół ds. Etyki

Zespół ds. Etyki został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Do zadań Zespołu należy:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pracowników, pacjentów i ich rodzin;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej w relacjach pacjent/ opiekun prawny pacjenta, a osoba wykonująca zawód medyczny;
  • podejmowanie działań w sytuacji stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowych zachowań etycznych;
  • dialog w przypadku zaistnienia konfliktów natury moralnej i etycznej wśród pracowników i pacjentów Instytutu, w celu znalezienia właściwego, optymalnego rozwiązania.

 

       Zgłaszanie wniosku do rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Etyki odbywać się może:

  • Drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariatu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl z dopiskiem Zespół ds. Etyki.
  • Pismem złożonym do sekretariatu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.

       Wniosek do Zespołu ds. Etyki powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
  • Miejsce zamieszkania lub adres firmy, instytucji zgłaszającej wniosek
  • Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
  • Określenie problemu etycznego.