INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Pyrzyce, dnia 30.03.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 263.324,80 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 80/100)..

 

Dotyczy postępowania: „Zakup energii elektrycznej”

Pyrzyce, dnia 30.03.2021 r.

Dotyczy postępowania: „Zakup energii elektrycznej”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź-TAK.

Pytanie 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji –odpowiedź- rozdzielone.

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? – odpowiedź- NIE.

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? – odpowiedź- nieokreslony.

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? – odpowiedź- GREEN SA ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej? – odpowiedź- do dnia 30.04.2021 r.

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? – odpowiedź- upoważni Wykonawcę.

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? – odpowiedź- brak umowy kompleksowej.

h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? – odpowiedź- NIE.

Pytanie 3

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy

Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź-TAK.

Pytanie 4

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy, Zamawiający wskazuje w SWZ, że ma obecnie zawarte umowy kompleksowe, oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Odpowiedź- kolejna umowa.

Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej Bxx jest lub będzie dostosowany do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swój układ pomiarowo-rozliczeniowy do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układu pomiarowo-rozliczeniowego do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź- jest dostosowany.

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 7

SWZ rozdział X pkt 2 Dokumenty i oświadczenia: 2)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o weryfikację zapisu i uaktualnienie do obecnego stanu prawnego w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź- wyjaśnienie znajduje się w odpowiedziach z dnia 18.03.2021 r.

Pytanie 8

Załącznik nr 4 do SWZ – §5 pkt. 7.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź- 1 miesiąc.

Pytanie 9

Załącznik nr 4 do SWZ – §4 pkt. 3

Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 10

Załącznik nr 4 do SWZ – §5 pkt. 1

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej – zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne – 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 1.04.2021 r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.06.2021r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Odpowiedź- od 1.05.2021 r.

Pytanie 11

Załącznik nr 4 do SWZ – §7 ust. 1 w zw. z SWZ – Rozdział V

Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w nawiązaniu do pytania poprzedniego nr 10 .

Odpowiedź- od 1.05.2021 r. przez okres 4 lat.

Pytanie 12

Załącznik nr 4 do SWZ – §7 ust. 2

W związku z terminami wskazanymi w pytaniu nr 10 dzień wejścia w życie umowy nie może być dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź- Wykonawca rozpocznie sprzedaż energii do 01.06.2021 r.

Pytanie 13

Załącznik nr 4 do SWZ – §5 pkt. 3, 5, 7.

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 14

Załącznik nr 4 do SWZ – §5 pkt. 7.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym

prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź- 1 miesiąc.

Pytanie 15

Załącznik nr 4 do SWZ – §6 ust. 2

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 60 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia faktur drogą mailową co pozwala Wykonawcy na ustalenie daty doręczenia faktury.

Pytanie 16

Załącznik nr 4 do SWZ – §6 ust. 4

W związku z działaniem systemu bilingowego Wykonawcy , zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu podawania na fakturze daty zawarcia Umowy i numeru Umowy .

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Załącznik nr 4 do SWZ – §6 ust. 3 i 8 w zw. z SWZ – Rozdział XXI pkt. 2.

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody art. 353¹ kc.

Pytanie 18

Załącznik nr 4 do SWZ – §6 ust. 8

Informujemy, że w chwili podpisywania umowy nie będzie jeszcze znany nr konta bankowego na jaki należy dokonywać płatności. Jest on generowany systemowo po podpisaniu umowy. Indywidualny nr konta na jaki należy uiszczać opłatę wskazywany będzie każdorazowo w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT.

Prosimy o dokonanie zmiany zapisu do treści: „Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.”

Odpowiedź- Zamawiający dokonał już modyfikacji tego zapisu w odpowiedziach z dnia 18.03.2021 r.

Pytanie 19

Załącznik nr 4 do SWZ – §8 ust. 2 pkt. b) i c) w zw. z §5 ust. 2, §8 ust. 3 i 4.

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź- Zamawiający dokonał już modyfikacji tego zapisu w odpowiedziach z dnia 18.03.2021 r.

Pytanie 20

Załącznik nr 4 do SWZ – §8 ust. 2 pkt. d)

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie sprzedaży energii elektrycznej i jest prowadzone pod rygorem ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i nie podlegają negocjacji zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź- Zamawiający nie prowadzi negocjacji co do ceny w niniejszym postępowaniu. Zapis nie obliguje Wykonawcy do obniżenia ceny czasowo bądź na stałe.

Pytanie 21

Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej łącznej ilości około 1170 MWh. Z kolei w Tabeli nr 1 oraz 2 wskazano, że planowane zużycie energii na rok 2021 wynosi 355 MWh. Poprzez mnożenie wolumenu przez okres 4 lat otrzymuje się wolumen na poziomie 1420 MWh. W celu prawidłowego złożenia oferty przez wszystkich oferentów, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie właściwego zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe?

Odpowiedź- Wyjaśnienia znajdują się w odpowiedziach z dnia 18.03.2021 r. 1420 MWh okres 4 lat.

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego na: Dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Numer referencyjny: 2/2021 numer postępowania: 2/2021

Pyrzyce, dnia 29.03.2021 r.

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego na:

Dostawa leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Numer referencyjny: 2/2021

numer postępowania: 2/2021

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 8 poz 64

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 8 poz 64

Kwas borny

r-r do stosowania na skórę

30 mg/g

200g

Wyraża zgodę na wycenę 100 opakowań Kwasu bornego o pojemności 190g?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 8 poz 77

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 8 poz 77

Parafina ciekła

płyn

x

100 ml

30

Wyraża zgodę na wycenę Parafiny ciekłej o pojemności 100g?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 8 poz 82

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 8 poz 82

Płyn doodbytniczy zawierający disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny

płyn doodbytniczy

(32,3 mg + 139 mg)/ ml

150 ml

Wyraża zgodę na wycenę 24 opakowań po 50butelek?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 8 poz 96

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 8 poz 96

Carbo medicinalis

tabletki

150 mg

20 tabl.

Wyraża zgodę na wycenę Carbo medicinalis w postaci kapsułek?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 8 poz 118

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 8 poz 118

Spironolakton

tabletki

50 mg

20 tabl.

Wyraża zgodę na wycenę 7 opakowań Spironolakton w opakowaniu x 30 tabl?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 8 poz 135

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 8 poz 135

Walsartan

tabl.

80 mg

30 tabl.

Wyraża zgodę na wycenę 6 opakowań Walsartan w opakowaniu x 28 tabl?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 9 poz 14

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 9 poz 14

Hydrokortyzon

tabl.

20 mg

30 tabl.

Wyraża zgodę na wycenę 8 opakowań Hydrokortyzon w opakowaniu x 20 tabl?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 9 poz 61

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 9 poz 61

czopki łagodzące dolegliwości bólowe oraz stan zapalny towarzyszące żylakom odbytu, hemoroidom

czopki

10 szt.

Wyraża zgodę na wycenę 9 opakowań x 12 czopków?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 10 poz 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 10 poz 2

Ciprofloksacyna

r-r do infuzji

2mg/ml

200ml

Wyraża zgodę na wycenę 100 opakowań x 20 flakonów?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 10 poz 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 10 poz 3

Ciprofloksacyna

r-r do infuzji

2mg/ml

100ml

Wyraża zgodę na wycenę 13 opakowań x 40 flakonów?

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 10 poz 90

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pak nr 10 poz 90

Worikonazol

tabletki

200 mg

20 tabl.

Wyraża zgodę na wycenę 4 opakowań x 30tabletek?

Odpowiedź- TAK.