Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/20 na: „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu”

Pyrzyce, dnia 9.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/20 na: Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zamawiające w SIWZ w rozdz. III OPZ wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest dzierżawa pojemników.

Prosimy o doprecyzowanie o jakie pojemniki chodzi i w jakiej ilości.

Odpowiedź- pojemniki na odpady medyczne o pojemności 660l- 8 szt, pojemniki na odpady medyczne o pojemności 240l – 2 szt.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w § 4 ust 2 wzoru umowy wymaga:

2. Wykonawca każdorazowo poczynając od drugiego odbioru odpadów medycznych zobowiązany jest przedłożyć kartę z przekazania uprzednio pobranych odpadów medycznych potwierdzoną przez spalarnię odpadów. Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych za miesiąc za który jest wystawione zestawienie należy przedłożyć zamawiającemu do końca następnego miesiąca.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca sporządzał karty przekazania odpadu. Pragniemy zauważyć, iż w związku z uruchomieniem platformy BDO, od 01.01.2020 roku dokumenty potwierdzające odbiór odpadów (KPO) będą generowane tylko w wersji elektronicznej Prosimy zatem o modyfikację zapisu na zapis o treści: „Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest karta przekazania odpadu sporządzona z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego”.

Dodatkowo dnia 22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła również zmiany w ustawie o odpadach, a mianowicie usunął zapisy art. 95 ust 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofał się z konieczności sporządzania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów zakaźnych. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w zapisu z Projektu umowy.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w § 4 ust 5 wzoru umowy wymaga:

5. Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest karta przekazania odpadu sporządzona z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

5. Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest karta przekazania odpadu sporządzona w elektronicznym systemie BDO z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 4:

Zamawiający w § 5 wzoru umowy wymaga:

Odbiór odpadów medycznych nastąpi dwa razy w tygodniu w godzinach:

– poniedziałek i czwartek– od godz. 11°° do godz. 14°°.

– może zaistnieć konieczność wywozu dodatkowo w piątek.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

Odbiór odpadów medycznych nastąpi dwa razy w tygodniu w godzinach:

– poniedziałek i czwartek– od godz. 11°° do godz. 14°°.

 • może zaistnieć konieczność wywozu dodatkowo w piątek po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy.

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 5:

Zamawiający w § 6 ust 4 wzoru umowy wymaga:

4. Zapłata za przedmiot umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

4. Zapłata za przedmiot umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Wnosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Pragniemy zwrócić uwagę, że krótszy termin płatności pozwoli Wykonawcy zachować płynność finansową. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenie usługi odbioru odpadów systematycznie i w cyklu ciągłym a tym samym zmuszony jest do ponoszenia bieżących kosztów tj wynagrodzenie pracowników, koszty paliwa transportu jak również do comiesięcznego ponoszenia kosztów unieszkodliwiania.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6:

Zamawiający w § 6 ust 6 wzoru umowy wymaga:

6. W przypadku gdy Wykonawca nie obciąży Zamawiającego w terminie 7 dni od daty płatności odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, przyjmuje się, że Wykonawca zrzeka się dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie w całości.

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. Wykonawca ma prawo do domagania się swoich roszczeń w przypadku braku płatności ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu.

Pytanie nr 7:

Prosimy o dodanie do § 6 wzoru umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zmawiającego adres e-mail.

Odpowiedź- TAK na adres ksiegowa@szpital.pyrzyce.net.pl i na adres sekretariat@szpitalpyrzyce.net.pl

Pytanie nr 8:

Zamawiający w § 7 ust 1-3 wzoru umowy wymaga:

1. W przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3% wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w miesiącu, w którym odnotowano opóźnienie w realizacji umowy.

2. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, czy też niewykonania umowy chociażby w jednym umówionym dniu w danym miesiącu, Zamawiający będzie mógł naliczyć z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% należnego za dany miesiąc wynagrodzenia brutto, którą będzie miał prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu w danym lub następnym miesiącu.

3. W przypadku niewykonania usługi określonej w § 1 przez Wykonawcę w sposób określony w § 5 przez dwa dni następujące po sobie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy albo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wnosimy o modyfikację zapisu:

1. W przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w miesiącu, w którym odnotowano opóźnienie w realizacji umowy.

2. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, czy też niewykonania umowy chociażby w jednym umówionym dniu w danym miesiącu, Zamawiający będzie mógł naliczyć z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% należnego za dany miesiąc wynagrodzenia brutto, którą będzie miał prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu w danym lub następnym miesiącu. Wnosimy o wykreślenie tego punktu, za to samo Zamawiający może ukarać Wykonawcę w pkt 1.

3. W przypadku niewykonania usługi określonej w § 1 przez Wykonawcę w sposób określony w § 5 przez dwa dni następujące po sobie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi a różnicą kosztów usługi obciąży Wykonawcę albo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu:

 1. W przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3% wynagrodzenia miesięcznego brutto przysługującego Wykonawcy w miesiącu, w którym odnotowano opóźnienie w realizacji umowy.

2. W innych przypadkach nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający będzie mógł naliczyć z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% należnego za dany miesiąc wynagrodzenia brutto, którą będziemiałprawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu w danym lub następnym miesiącu.

3. W przypadku niewykonania usługi określonej w § 1 przez Wykonawcę w sposób określony w § 5 przez dwa dni następujące po sobie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy albo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Pytanie nr 9:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo do tymczasowego max. 14 dniowego zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych bez konsekwencji naliczenia kar w przypadku braku możliwości dalszego ich unieszkodliwiania (np. z powodu awarii bądź postoju instalacji do termicznego przekształcania odpadów) o czym wykonawca poinformuje na piśmie zamawiającego.”

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni”

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia bez konsekwencji naliczenia kar”

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy:

Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości …………….. kg w skali miesiąca co daje maksymalnie …………….. kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość mogą być odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Dodatkowo wskazujemy, że ograniczenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdatnych do realizacji usług środków transportujących.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 13:

Zamawiający w SIWZ do oferty wskazał:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

I. CENA – 60%

Cena najniższa do ceny badanej x waga x 60%

II. Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów:40%

– 0-100 km – 40 pkt

– 101-200 km – 10 pkt

– powyżej 200 km – 6 pkt

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z Ustawą wymienia się dwa rodzaje kryteriów: cena lub koszt oraz kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

Jako kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia art. 91 ust. 2 ustawy Pzp wymienia przykładowo:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;

4) aspekty innowacyjne;

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Wprowadzenie przez Zamawiającego kryterium odległościowe jest w naszej ocenie sprzeczne z obowiązującymi przepisami, w związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie modyfikacji, na :

Kryterium oceny: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 80 %,

KRYTERIUM JAKOŚĆ – Certyfikat wg PN-EN ISO 14001:2015 lub wcześniejszy zachowujący ważność – 10 %

KRYTERIUM JAKOŚĆ – Certyfikat wg PN-EN ISO 9001:2015 lub wcześniejszy zachowujący ważność – 10 %

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację:

 1. CENA -60%
 2. Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 10%

– 0-100 km – 10 pkt,

– powyżej100 km – 5 pkt

 1. Kryterium jakości –aktualny certyfikat wg PN-EN ISO 14001:2015 – 15 %
 2. Kryterium jakości – aktualny certyfikat wg PN-EN ISO 9001:2015 – 15%

W związku z okresem pandemicznym, pracą zdalną i problemem z organizacją dokumentów z podpisami w wersji papierowej zwracamy się z prośbą o możliwość przesłania oferty poprzez platformę lub podpisanej podpisem elektronicznym oferty na adres e-mail Zamawiającego.

Odpowiedź- adres e-mail sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl oraz na adres zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Jednocześnie zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert:

– TERMIN SKŁADANIA OFERT – 17.12.2020 r. godz.10:30,TERMIN OTWARCIA OFERT- 17.12.2020 r.godzina 11:00.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 08.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi- 153.081,02 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt jeden złotych 02/100).

Dotyczy: zapytanie ofertowe na „Zakupi dostawę wideolaryngoskopu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19,nr RPZP.07.07.00-32-N018/20.

Pyrzyce, dnia 8.12.2020 r

Dotyczy: zapytanie ofertowe na „Zakupi dostawę wideolaryngoskopu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19,nr RPZP.07.07.00-32-N018/20.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym dotyczącym Zakupu i dostawy wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach- tj. ładowarka do akumulatora litowo-jonowego oraz 1 szt. akumulatora Li-lon, kompatybilnego z ładowarką, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób medyczny), dla każdego stawka VAT wynosi 23%?.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy zamówienia na: „Zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.07.00-32-NO18/20.

Pyrzyce, dnia 04.12 .2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na: „Zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.07.00-32-NO18/20.

 1. Kod CPV: 33.10.00.00-1

 2. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego w załączniku nr 1 do zapytania opisu przedmiotu zamówienia.

 3. Termin realizacji umowy: 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany/ przesunięcia terminu realizacji umowy.

Zamawiający posiada środki na sfinansowanie zamówienia z zewnętrznych źródeł finansowania i musi dokonać ich rozliczenia w ściśle określonym terminie.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z formularzem cenowym ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego następujące dokumenty:

– dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez osoby do tego upoważnione.

– wypełnioną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

      • aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm./ potwierdzające, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym.

      • dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników (od 1 do 9).

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

– treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;

– wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim;

– oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

– wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V. WYBÓR OFERTY.

1. Zamawiający oceni i porówna tę ofertę, która została uznana za zgodną z zapisami zapytana ofertowego.

2. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełnienie nie dotyczy dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty:

a. oczywistej omyłki pisarskiej,

b. omyłki rachunkowej, która następuje w skutek błędnego obliczenia ceny przez wykonawcę,

c. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytanie ofertowym niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;

– niezwłoczne zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:

– zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z warunków dotyczących przedmiotu zamówienia,

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

– nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,

– w przypadku gdy Wykonawca był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lub jeżeli przesłane dokumenty nie będą prawidłowe,

– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

– jeżeli wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców drogą mailową oraz drogą pocztową.

VI.KRYTERIA OCENY OFERT.

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) CENA – 60%

Cena- cena najniższa do ceny badanej x waga x 60

b)W OKRESIE GWARANCJI DODATKOWE BEZPŁATNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE – 40%

 • 1 PRZEGLĄD – 20%

 • 2 PRZEGLĄDY I WIĘCEJ – 40%

VII. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli:

 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 3. Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 5. Postępowania obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

f. zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

 • o unieważnieniu postępowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu ofertowym.

2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

3.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (załącznik nr 7).

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

– Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

– ofertę należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 1. przesłać pocztą elektroniczną na adres: https://platformazakupowa.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpital.pyrzyce.net.pl) i na stronie platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl). Pod warunkiem, że pytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.Pytania należy kierować na adres : Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce oraz na stronie platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty)

XIV. Termin składania oferty upływa dnia 14.12.2020 r. o godzinie 10:00.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w przypadku ewentualnych zmian w zapytaniu ofertowym o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawców i zamieści informację na stronie internetowej Szpital i stronie platformy zakupowej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – parametry techniczne zapytanie ofertowe-wideolaryngoskop

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy załącznik nr 2-formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie zalacznik 3

Załącznik nr 4 – projekt umowy umowa -projekt

Załącznik nr 5 – oświadczenie art. 24 ust 1 i ust. 5 załącznik nr 5

Załącznik nr 6 – warunki gwarancji zal 6 – warunki gwarancji i serwisu

Załącznik nr 7 – oświadczenie załącznik nr 7

Załącznik nr 8 – oświadczenie RODO załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 9 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. załącznik nr 9 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej