Strona 3 z 36812345678910...203040...Ostatnie »

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2021 na dostawę: „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 5/2021.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza postępowanie w trybie podstawowym nr 5/2021 na dostawę:

artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronach: https://platformazakupowa.pl, www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

  1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

  2. Danuta Olczak – Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %

  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 27.05.2021 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert –27.05.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 25.06.2021 r.

Pyrzyce, dnia 18.05.2021 r.

 

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- art. med. jedn. użytku oraz mater. szewnego

SZPITAL POWIATOWY SWZ medyczny asortyment jednorazowego użytku oraz materiału szewnego-tryb podstawowy bez negocjacji

RODO- art. medyczne j.u. oraz materiału szewnego

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego- dostawa asortymentu med. j.u.oraz materiału szewnego

Załącznik nr 1- oferta- ju oraz materiału szewnego

zalacznik 3-dostawa j.u. oraz materiału szewnego

załącznik nr 5-dostawa j.u. oraz materiału szewnego

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO-asortyment med. j.u. oraz materiału szewnego

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym-sprzęt j.u. oraz materiału szewnego

Pakiet nr 1 – materiały szewne

Pakiet nr 2- szwy niewchłanialne

Pakiet nr 3- materiały medyczne różne

Pakiet nr 4 -asortyment rózny

Pakiet nr 5-rękawy papierowo-foliowe

Strona 3 z 36812345678910...203040...Ostatnie »