Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 14.04.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

POPRAWIONA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że zaszła pomyłka w podaniu nr pakietu w ofercie złożonej przez firmę Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice. Pomyłka polega na podaniu złej numeracji pakietu, prawidłowo powinno brzmieć:

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13.449,38 zł

Kwota brutto – 14.525,36 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 152.618,84 zł

Kwota brutto – 165.226,49 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 92.708,22 zł

Kwota brutto – 100.124,89 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 216.047,40 zł

Kwota brutto – 233.331,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na Dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 13.04.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na Dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Servier Polska Services Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

PAKIET NR 6

Kwota netto – 2.079,50 zł

Kwota brutto – 2.245,86 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2.

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 2

Kwota netto-75.808,00 zł

Kwota brutto – 81.872,64 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 10.260,80 zł

Kwota brutto – 11.081,67 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13.388,10 zł

Kwota brutto – 14.459,16 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 154.354,09 zł

Kwota brutto – 167.875,33 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 97.782,30 zł

Kwota brutto – 105.604,90 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 243.943,84 zł

Kwota brutto – 263.459,32 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3.

NEUCA S.A.

ul. Forteczna 35-37

87-100 Toruń

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13.863,14 zł

Kwota brutto – 14.972,20 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 161.987,32 zł

Kwota brutto – 175.400,83 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 102.722,95 zł

Kwota brutto – 110.940,76 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4.

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 2

Kwota netto – 63.520,00 zł

Kwota brutto -68.601,60 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 218.155,13 zł

Kwota brutto – 235.607,57 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

5.

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 1

Kwota netto – 13.449,38 zł

Kwota brutto – 14.525,36 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 152.618,84 zł

Kwota brutto – 165.226,49 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 92.708,22 zł

Kwota brutto – 100.124,89 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 216.047,40 zł

Kwota brutto – 233.331,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

6.

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 2

Kwota netto – 66.800,00 zł

Kwota brutto – 72.144,00 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 10.773,90 zł

Kwota brutto – 11.635,82 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13.307,28 zł

Kwota brutto – 14.371,88 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 152.332,17 zł

Kwota brutto – 164.924,69 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 84.256,23 zł

Kwota brutto – 90.996,73 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 214.106,82 zł

Kwota brutto – 231.235,39 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

7.

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 56.000,00 zł

Kwota brutto – 60.480,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

8.

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

PAKIET NR 7

Kwota netto – 29.592,00 zł

Kwota brutto – 31.959,36 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

9.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 62.400,00 zł

Kwota brutto – 67.392,00 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 201.310,39 zł

Kwota brutto – 217.415,21 zł

PAKIET NR 11

Kwota netto – 59.662,58 zł

Kwota brutto – 64.435,59 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 13.04.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwote brutto w wysokości 972.868,88 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 88/100).

Pakiet nr 1 – 23.004,00 zł

Pakiet nr 2 – 80.308,80 zł

Pakiet nr 3 – 140.597,12 zł

Pakiet nr 4 – 17.436,38 zł

Pakiet nr 5 – 19.400,08 zł

Pakiet nr 6 – 2.584,97 zł

Pakiet nr 7 – 31.788,72 zł

Pakiet nr 8 – 243.793,88 zł

Pakiet nr 9 – 102.933,88 zł

Pakiet nr 10 – 254.007,74 zł

Pakiet nr 11 – 57.013,31 zł

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 12.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – dotyczy rozdziału IV pkt 2 ppkt 4- prosimy o odstąpienie dla pakietu nr 8 poz. 70 (wapno sodowane) od wymogu posiadania uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Przedmiot zamówienia w pakiecie nr 8 poz. 70 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie- dotyczy pakietu nr 8 poz. nr 70- czy w związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, zamawiający wymaga aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%. Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 8 poz. nr 70 – czy zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno/pochłaniacz CO2 był wapnem medycznym zatwierdzonym/zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 8 poz. nr 70 – mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o wyłączenie z pakietu nr 8 poz. nr 70.

Odpowiedź- NIE.