Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na Zakup energii elektrycznej.

Pyrzyce, dnia 08.04.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na Zakup energii elektrycznej.

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 1/2021 na Zakup energii elektrycznej.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 724.839,00 zł brutto na okres 4 lat (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych).

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na zakup energii elektrycznej.

Pyrzyce, dnia 31.03.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Zamawiający w drodze odpowiedzi udzielonych w dniu 18.03.2021 r. oraz 30.03.2021 r. , jako moment rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia wskazał dwie daty 01.05.2021 r. oraz 01.06.2021 r. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

Odpowiedź- od 01.05.2021 r.

  1. Pytanie – załącznik nr 4 do SWZ- par. 5 ust. 1 – informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzanie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:”Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.06.2021 r. lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź- Zamawiający dokonał modyfikacji tego zapisu w odpowiedziach z dnia 18.03.2021 r.

  1. Pytanie – załącznik nr 4 do SWZ-par. 6 ust. 4 – Zamawiający dopuścił doręczenie faktur w formie elektronicznej oraz wskazał dwa adresy email, na które należy przesyłać przedmiotowe faktury.

Odpowiedź- sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

  1. Pytanie – załącznik nr 1 do SWZ- Zamawiający w udzielonych odpowiedziach wskazał, że poprawny wolumen energii elektrycznej obejmuje 1420 MWh w okresie 4 lat. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy z podziałem na poszczególne strefy.

Odpowiedź- Zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy z podziałem na poszczególne strefy znajduje się w tabeli nr 8 do SWZ.