Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2020 „Dostawa materiałów rentgenowskich”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2020

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2020 na dostawę:

Dostawa materiałów rentgenowskich”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Irena Nowacka- pracownik RTG.
 2. Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 24.04.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 24.04.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 23.05.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 16.04.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- dostawa mat. rentgenowskich

SZPITAL POWIATOWYSIWZ -materiały rentgenowskie

umowa – projekt na materiały rentgenowskie

Załącznik nr 1- oferta

parametry techniczne-załącznik nr 2

zalacznik 3-materiały rentgenowskie

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

RODO- mater. rentgenowskie

Pakiet nr 1- materiały rentgenowskie

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 09.04.2020 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww zapytania następującemu Wykonawcy:

 1. ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 39.966,50 zł brutto

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 50/100).

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 32.294,88 zł brutto.

(słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 88/100).

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 02.04.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2020 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

 1. Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 2.971,08 zł

(słownie: dwa tysięce dziewięćset siedemdziesiat jeden złotych 08/100).

 1. ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 58.255,20 zł

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiat pięć złotych 20/100).

 1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 109.948,41 zł

(słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 41/100).

 1. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieciecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Kwota brutto wybranej ofgerty w pakiecie nr 1 – 35.193,69 zł.

(słownie: trzydzieśći pięć tysięcy sto dziewięćdziesiat trzy złote 69/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 01.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 39.966,50 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 32.294,88 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Jednocześnie , informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

 1. Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowe 3, 55-040 Kobierzyce.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 40.920,91 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 58,60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 68,60 pkt.