Przetargi

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 „Zakupu i dostawy wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

Pyrzyce, dnia 20.11.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 „Zakupu i dostawy wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Wideolaryngoskopy – załącznik nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop do trudnej intubacji występujący na rynku polskim od kilku lat, o ugruntowanej pozycji, z wielorazową, wymienną optyką oraz łyżkami jednopacjentowymi/jednorazowymi.

Właściwości wideolaryngoskopu:

1. Moduł monitora:

– w pełni wielorazowy

– kolorowy monitor (wyświetlacz) LCD, dotykowy, o przekątnej 2,4 cala

– możliwość podłączenia z monitorem zewnętrznym, w celu przeniesienia aktualnego obrazu z wyświetlacza wideolaryngoskopu

– bez pamięci wewnętrznej do zapisu zdjęć i filmów

– bez możliwości robienia zdjęć i nagrywania filmów

– wskaźnik naładowania, w postaci świecącej się diody, informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii

– zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok. 90 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 4,5 h pracy, bez ładowarki sieciowej z uwagi na zasilanie bateryjne

– brak konieczności ładowania monitora, ze względu na zasilanie bateryjne AAA (3 szt.)

– urządzenie wyposażone w układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60

sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię

2. Optyka:

– wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona we wskaźnik naładowania, w postaci świecącej się diody, informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii

– monitor/wyświetlacz zintegrowany na stałe z rękojeścią

– zasilanie bateryjne AAA (3 szt.)

– w pełni naładowane baterie wystarczają na ok. 90 min pracy

– automatyczne wyłączenie po 60 sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię

– brak ładowania, ze względu na zasilanie bateryjne

– przy braku użytkowania, ba

– brak możliwości stosowania w środowisku MRI

– końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem

3. Jednorazowe łyżki:

– łyżki dostępne w dwóch wersjach dla dorosłych:

– z kanałem prowadzącego rurkę intubacyjną – 20 sztuk w zestawie

– bez kanału prowadzącego rurkę intubacyjną – 20 sztuk w zestawie

– obecność łyżek do trudnej intubacji, dzięki obecności kanału prowadzącego rurkę intubacyjną (6.0 – 8.0 mm) do oskrzeli

– łyżki o specjalnej budowie, zapobiegające penetracji strun głosowych, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły

– łyżki z kanałem wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic

4. Stacja dokująca/ładowarka

– brak stacji dokującej/ładowarki, ze względu na zasilanie bateryjne AAA (3 szt.)

Zestaw zawiera łyżki z kanałem prowadzącym rurkę dotchawiczą –20 szt. oraz łyżki standardowe – 20 szt., monitor (wyświetlacz) mocowany na rękojeści – 1szt., przewód do połączenia z monitorem, w celu przeniesienia aktualnego obrazu do zewnętrznego monitora – 1szt., baterie (AAA) – 9szt., bateryjną rękojeść – 1szt..

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2020 na dostawę i zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

Pyrzyce, dnia 19.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2020 na dostawę i zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

 • ofertę żłożoną przez firmę – MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa.

Cena wybranej oferty wynosi: 242.999,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt,

Ilość uzyskanych punktów za warunki gwarancji – 20 pkt

Razem – 80 pkt

Dotyczy zamówienia na: „Zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.07.00-32-NO18/20.

Pyrzyce, dnia 18.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na: „Zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, nr RPZP.07.07.00-32-NO18/20.

 1. Kod CPV: 33.10.00.00-1

 2. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego w załączniku nr 1 do zapytania opisu przedmiotu zamówienia.

 3. Termin realizacji umowy: 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany/ przesunięcia terminu realizacji umowy.

Zamawiający posiada środki na sfinansowanie zamówienia z zewnętrznych źródeł finansowania i musi dokonać ich rozliczenia w ściśle określonym terminie.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z formularzem cenowym ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego następujące dokumenty:

– dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez osoby do tego upoważnione.

– wypełnioną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

      • aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm./ potwierdzające, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym.

      • dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników (od 1 do 9).

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

– treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;

– wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim;

– oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

– wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

V. WYBÓR OFERTY.

1. Zamawiający oceni i porówna tę ofertę, która została uznana za zgodną z zapisami zapytana ofertowego.

2. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełnienie nie dotyczy dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści oferty:

a. oczywistej omyłki pisarskiej,

b. omyłki rachunkowej, która następuje w skutek błędnego obliczenia ceny przez wykonawcę,

c. innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytanie ofertowym niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;

– niezwłoczne zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:

– zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z warunków dotyczących przedmiotu zamówienia,

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

– nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,

– w przypadku gdy Wykonawca był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lub jeżeli przesłane dokumenty nie będą prawidłowe,

– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

– jeżeli wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców drogą mailową oraz drogą pocztową.

VI.KRYTERIA OCENY OFERT.

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) CENA – 60%

Cena- cena najniższa do ceny badanej x waga x 60

b)W OKRESIE GWARANCJI DODATKOWE BEZPŁATNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE – 40%

 • 1 PRZEGLĄD – 20%

 • 2 PRZEGLĄDY I WIĘCEJ – 40%

VII. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli:

 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 3. Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

 4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 5. Postępowania obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

– o unieważnieniu postępowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu ofertowym.

2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

3.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (załącznik nr 7).

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

– Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są:

Pan Tadeusz Kaczmarek – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

– ofertę należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 1. przesłać pocztą elektroniczną na adres: https://platformazakupowa.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpital.pyrzyce.net.pl) i na stronie platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl). Pod warunkiem, że pytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.Pytania należy kierować na adres : Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce oraz na stronie platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2.W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty)

XIV. Termin składania oferty upływa dnia 26.11.2020 r. o godzinie 10:00.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w przypadku ewentualnych zmian w zapytaniu ofertowym o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawców i zamieści informację na stronie internetowej Szpital i stronie platformy zakupowej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – parametry techniczne Załącznik nr 1 – parametry techniczne

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy załącznik nr 2-formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie zalacznik 3

Załącznik nr 4 – projekt umowy umowa -projekt

Załącznik nr 5 – oświadczenie art. 24 ust 1 i ust. 5 załącznik nr 5

Załącznik nr 6 – warunki gwarancji zal 6 – warunki gwarancji i serwisu

Załącznik nr 7 – oświadczenie załącznik nr 7

Załącznik nr 8 – oświadczenie RODO załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Załącznik nr 9 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. załącznik nr 9 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

Pyrzyce, dnia 17.11.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 18/2020 na zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 224.999,07 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 242.999,00 zł

Warunki gwarancji – 60 miesięcy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 255.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy ).