Rejestracja on-line

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierująca Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym: Magdalena Wesołkin

SEKRETARIAT tel. 91 481 35 54

 

Pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości jego życia, a także zaangażowanych członków rodziny (bliskich) to główne zadania zakładu.


Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

  Zapewniamy naszym pacjentom następujące świadczenia:
– Lekarskie
– Pielęgniarskie
– Rehabilitację zgodną z zaleceniem lekarza
– Badania i terapię psychologiczną
– Terapię zajęciową
– Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
– Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
– Konsultacje specjalistyczne
– Edukację i promocję zdrowia

Okres pobytu wynosi trzy miesiące z możliwością przedłużenia.

Do zakładu trafiają osoby ze skierowaniami od lekarza pierwszego kontaktu bądź lekarza prowadzącego z danego oddziału szpitalnego.

Wnioski o umieszczenie pacjenta oraz dodatkowe informacje można uzyskać w ZOL telefonicznie.

Pobierz>   Wniosek