Przetargi

Strona 1 z 17412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/22 na zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

Pyrzyce, dnia 20.09.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/22 na zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 w pakiecie nr 2 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Długość okresu gwarancji

Kryterium 2

Długość okresu gwarancji –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

TRONUS Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 207.110,00 zł

Kwota brutto – 254.745,30 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 259.166,00 zł

Kwota brutto – 318.774,18 zł

Postępowanie w pakiecie nr 1 unieważnione art. 255 pkt 3

49,37 pkt

6,16 pkt

36 miesięcy

36 miesięcy

40 pkt

40 pkt

89,37 pkt

46,16 pkt

2

PATMAR

Wojciech Marciniak

ul. Swojska 35/10

78-781 Szczecin

PAKIET NR 2

Kwota netto – 26.600,00 zł

kwota brutto – 32.718,00 zł

60 pkt

36 miesięcy

40 pkt

100 pkt

3

CERTUS Meble Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 25C

74-200 Pyrzyce

PAKIET NR 2

Kwota netto – 31.050,00 zł

Kwota brutto – 38.191,50 zł

51,40 pkt

24 miesiące

20 pkt

71,40 pkt

4

Kuźnia Wnętrz-Unicat

Robert Grasza

ul. Sosnowa 4

72-004 Tanowo

PAKIET NR 2

Kwota netto – 29.837,50 zł

Kwota brutto – 38.500,00 zł

50,99 pkt

24 miesiące

20 pkt

70,99 pkt

5

PHU Technomex Sp z o.o.

ul. Szparagowa 15

44-141 Gliwice

PAKIET NR 1

Kwota netto – 183.283,45 zł

Kwota brutto – 209.606,79 zł

Postępowania w pakiecie nr 1 unieważnione zgodnie z art. 255 pkt 3

60 pkt

24 miesiące

20 pkt

80 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 1. NIE DOTYCZY…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


20.09.2022 r.………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/22 zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

Pyrzyce, dnia 20.09.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 15/22 zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce działając na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawy Pzp” zawiadamia Wykonawcę o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pakiecie nr 1, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacji pacjentów po przebytym Covid-19”

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający otrzymał na sfinansowanie zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający otrzymał kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości 210.638,41 zł brutto, najkorzystniejsza oferta w pakiecie nr 1 opiewa na kwotę 254.745,30 zł brutto.

Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

20.09.22 r…………………………………………………….

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 12/22 na Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych świadczeniodawców oraz przeprowadzenie audytu.

Pyrzyce, dnia 20.09.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 12/22 na Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych świadczeniodawców oraz przeprowadzenie audytu.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że ulega zmianie treść SWZ :

 • W rozdziale XVII pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 03.10.2022 r. do godziny 10:30.

 • W rozdziale XVII pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w dniu 03.10.2022 r. o godzinie 11:00.

   • W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni,tj. do dnia 01.11.2022 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 12/22 na:”Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców wraz z przeprowadzeniem audytu”.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 12/22 na:”Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców wraz z przeprowadzeniem audytu”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 – zamawiający w punkcie 9 systemu UPS nie określił wymagań dla systemu UPS.

Odpowiedź-

 1. Pytanie – w SWZ w rozdziale XIII jest napisane, żeby z ofertą dołączyć:

 2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

  Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

  1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

  2) opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, opisany zgodnie z postanowieniami SWZ- zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy).

 3. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Z tym, że załącznik nr 5 jest to projekt umowy. W załączniku nr 2 jest inny nr sprawy i w treści jest tylko o niepodleganiu wykluczeniu. Natomiast są dwa luźne załączniki nr 7 i 8 o których nie ma mowy w SWZ, a treść ich to właśnie spełnienie warunków.

Odpowiedź- Zamawiający wyjaśnia. Że omyłkowo oświadczenie z pkt 4 nie zostało wykreślone w związku z czym nie ma obowiązku załączenia go do oferty. Do oferty należy natomiast dołączyć załączniki nr 7 i 8 wskazane w pkt XXIII- załączniki do SWZ.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 błędnie wpisano numer sprawy „20” zamiast prawidłowo „12”.

Załącznik nr 3, są to wymogi dotyczące pakietu nr 2.

Strona 1 z 17412345678910...203040...Ostatnie »