Przetargi

Strona 1 z 6112345678910...203040...Ostatnie »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 10/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2019 na usługi:
„serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG”.

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego. Czytaj dalej

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2019 na Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – REMONDIS MEDISON Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza- Lider Konsorcjum.
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. ul. Ciepielówek 2, 67-410 Sława – Konsorcjant

Kwota netto złożonej oferty – 437.400,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 472.392,00 zł

Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów: 209 km.

2. oferta nr 2 – EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów.

Kwota netto złożonej oferty – 777.600,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 839.808,00 zł

Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów: 102 km.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 505.440,00 zł (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 9/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2019 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 24.06.2019 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 24.06.2019 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą – 23.07.2019 r. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/2019

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2019 na:
„Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy (3 lata) od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Strona 1 z 6112345678910...203040...Ostatnie »