Przetargi

Strona 1 z 7112345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 13.11.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

 1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 138.287,20 zł

(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiat siedem złotych 20/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 4.11.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

 1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 35.073,00 zł

(słownie: trzydziesci pięć tysięcy siedemdziesiat trzy złote)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 42.795,00 zł

(słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 04.11.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. Ul Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 138.287,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 29.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2019 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

 1. MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 36.385,20 zł

  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 20/100).

 1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 136.954,80 zł.

  (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 80/100).

Strona 1 z 7112345678910...203040...Ostatnie »