Przetargi

Strona 1 z 8412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 02.04.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2020 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

 1. Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 2.971,08 zł

(słownie: dwa tysięce dziewięćset siedemdziesiat jeden złotych 08/100).

 1. ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 58.255,20 zł

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiat pięć złotych 20/100).

 1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 109.948,41 zł

(słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 41/100).

 1. Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieciecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Kwota brutto wybranej ofgerty w pakiecie nr 1 – 35.193,69 zł.

(słownie: trzydzieśći pięć tysięcy sto dziewięćdziesiat trzy złote 69/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 01.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 39.966,50 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 32.294,88 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Jednocześnie , informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

 1. Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowe 3, 55-040 Kobierzyce.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 40.920,91 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 58,60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 68,60 pkt.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 30.03.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2020 na dostawę i zakup środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Henry Kruse Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 33.269,04 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 40.920,91 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni

 1. Oferta nr 2 – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz, ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 32.493,09 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 39.966,50 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złozonej oferty – 26.256,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 32.294,88 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 78.808,04 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych 04/100).

Pakiet nr 1 – 45.055,37 zł

Pakiet nr 2 – 33.752,67 zł

Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych i innych artykułów gospodarczych.

Pyrzyce, dnia 24.03.2020 r.

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach w odpowiedzi na prośbę Wykonawcy z dnia 24.03.2020 r. dotyczącą ww zapytania wyraża zgodę na przesłanie oferty wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi w Specyfikacji na adres zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Jednocześnie informujemy, że wszystkie oświadczenie, wnioski składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Strona 1 z 8412345678910...203040...Ostatnie »