Przetargi

Strona 1 z 5512345678910...203040...Ostatnie »

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dotyczy:         konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Profilaktyki
i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych                  pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć –  profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Czytaj dalej

Szpital Powiatowy z WOŚP

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2019 na dostawę:
„Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Izabela Kaźmierczak – Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 15.01.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 15.01.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 13.02.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia. Czytaj dalej

Strona 1 z 5512345678910...203040...Ostatnie »