Przetargi

Strona 1 z 11912345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Pyrzyce, dnia 25.01.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

  1. Fresenius Medical Care Polska SA, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 310.629,60 zł

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 60/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Pyrzyce, dnia 08.01.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Cena wybranej oferty wynosi: 310.629,60 zł brutto.

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 60/100)

Termin dostawy – 3 dni.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 07.01.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 22/2020 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.

Kwota brutto wybranej oferty za okres 12miesięcy – 261.194,22 zł

(słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 22/100).

Kwota brutto za 1 kg odpadów wynosi- 8,37 zł

(słownie: osiem złotych 37/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Pyrzyce, dnia 05.01.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2020 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota netto złożonej oferty – 284.620,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 310.629,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 327.194,64 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 64/100 ).

Strona 1 z 11912345678910...203040...Ostatnie »