Rejestracja on-line

Projekty

Nowy sprzęt medyczny zakupiony z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPZP.07.07.00

W ramach działania RPZP.07.07.00 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach złoż wniosek pt. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w niezbędny sprzęt medyczny, wyposażenie i środki ochrony osobistej w walce i zapobieganiu COVID-19”

Wniosek został pozytywnie oceniony i Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał 440 800,00 złotych na zakup sprzętu medycznego.

Sprzęt który Szpital zakupił to:

Aparat USG

Diatermię chirurgiczną

Wideolaryngoskop

2 wózki do przewożenia chorych

Projekt ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”

W ramach realizowanego projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał dofinansowanie zakup sprzętu w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej
oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

W ramach dofinansowania zakupiono do Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

  • zestaw komputerowy wraz z drukarką o wartości 4 499,00 zł

  • wideokolonoskop wraz z osprzętem (procesorem obrazu, źródłem światła oraz kablem umożliwiającym łączność nowego kolonoskopu z posiadanym oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym rejestrację zdjęć)
    o wartości 172 625,36 zł

 

 

 

  • insuflator CO2 o wartości 17 374,64 zł

Ogólna wartość projektu – 490 901,10 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego dotyczącego chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, który przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014 – 2020, skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zwiększyć świadomość społeczeństwa jak ważne jest wczesne wykrywanie chorób nowotworowych,

  • przeprowadzić badania profilaktyczne w grupie osób w wieku między 55-64 lata
    gdzie zachorowalność na raka jelita grubego jest najwyższa

  • zwiększenie kompetencji lekarzy i pielęgniarek POZ.

Dzięki zakupionemu dodatkowemu sprzętowi do Pracowni Endoskopii od początku trwania projektu do dnia 30.09.2020 r. przebadano 316 osób.

Nowy sprzęt znacznie wpłynie na zwiększenie dostępu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku między
55 – 64 rokiem życia do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz wydłuży ich aktywność zawodową.

Do 30.09.2020 r. odbyło się już 19 spotkań w ramach organizowanych warsztatów edukacyjno – informacyjnych, w który udział wzięło 440 osób. Dzięki spotkaniom zwiększyła się świadomość osób jak ważne jest profilaktyka nowotworu jelita grubego.