Dokumentacja

1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych  przez medyczne komórki organizacyjne Szpitala, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu.
4. Szpital udostępnia dokumentację medyczną:
– pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
– osobie upoważnionej przez pacjenta,
– upoważnionym organom władzy publicznej.
5. Po śmierci  pacjenta, prawo  wglądu w dokumentację  medyczną ma osoba upoważniona  przez pacjenta  za życia.
6. Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
a) do  wglądu na miejscu w Szpitalu w obecności kierownika działu organizacji i usług medycznych bądź lekarza prowadzącego, albo lekarza odpowiedniej specjalności, lub innego upoważnionego przez Dyrektora pracownika szpitala.
b) poprzez sporządzenie jej kserokopii, wyciągów i odpisów.
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony Organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

7. W celu uzyskania kserokopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa pisemny „Wniosek o kserokopię dokumentacji medycznej”. Wniosek można pobrać w Sekretariacie Szpitala, w Dziale Organizacji i Usług Medycznych oraz na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl

8. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00 w Sekretariacie Szpitala (wejście główne A, I piętro administracja) lub przesłać na adres Szpitala (Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce).

9. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

10. Wydanie dokumentacji  nastąpi po 7 dniach roboczych, licząc od daty złożenia wniosku – w Dziale Organizacji Usług Medycznych (wejście główne A, II piętro administracja pokój nr 6 w godzinach 7.25 – 15.00, lub zostanie przesłane listem poleconych na adres wskazany we wniosku.

11.  W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną należy złożyć „Upoważnienie do wydania kserokopii dokumentacji medycznej”. Wzór upoważnienia można pobrać w Sekretariacie Szpitala, w Dziale Organizacji i Usług Medycznych oraz na stronie internetowej www.szpital.pyrzyce.net.pl.

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kserokopii, wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

2. Wysokość opłat obowiązujących w okresie od 1 czerwca 2017   – do 31 sierpnia 2017 roku:

 

 1 Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej  – Opłata w wysokości 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie  art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 0,30 zł
 2 Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym – Opłata w wysokości 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 8,71 zł
3  Dostarczenie dokumentacji drogą pocztową – list polecony 6,64 zł
4  Dostarczenie dokumentacji drogą pocztową – list polecony za potwierdzenie odbioru 8,98 zł
5  Wydanie zdjęć RTG – rewers 8,00 zł

3. W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej w ciągu 30 dni od daty złożenia  wniosku:
– pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy,
– osoba upoważniona przez pacjenta,
pokrywa koszty sporządzonej kopii i wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

Niezbędne załączniki:

– upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej