Przetargi

Życzenia Wielkanocne

dot. konkursu na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania od strony wykonawców dot. ww. postępowania. W zawiązku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający zezwala na wykonywanie badań u podwykonawców?

Odpowiedź: Tak, ale tylko w przypadku badań wysokospecjalistycznych.

2. Czy Zamawiający będzie prowadził bank krwi? Jeśli Zamawiający tego nie przewiduje, to Oferent zwraca się z prośbą o dodanie takiej pozycji w celu wyceny kosztów prowadzenia banku krwi.

Odpowiedź: Zamawiający posiada w swojej strukturze organizacyjnej bank krwi.

3. Oferent zwraca się z prośbą o podanie liczby badań koniecznych do wykonania w trybie cito tj. z czasem wykonania: 30min, 1h, 3h oraz rozdzielenie tych badań od badań rutynowych, których czas wykonania może być dłuższy.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Szczegółowych Warunku Konkursu.

dot. konkursu na usługi laboratoryjne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dot. ww. postępowania. W związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

  • Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że dotychczasowa stawka czynszu za dzierżawę pomieszczeń zostanie utrzymana na obecnym poziomie.
  • Odpowiedź: Stawka czynszu zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 5/2019 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – pracownik Farmacji.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 17.04.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.04.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.05.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala Czytaj dalej