Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 16.12.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Remondis Medison Sp. z o.o. Ul Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Cena wybranej oferty wynosi: 242.611,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Ogłoszenie o wynikach postępowania na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.; „Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach” Nr postępowania: 19/2019

Pyrzyce, dnia 12.12.2019 r.

Dot.; „Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Nr postępowania: 19/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, w pozycji nr 133 preparatu Pangrol 25 000 j.Ph.Eur x 20 kapsułek, którego skład to:

1 kapsułka Pangrol 25 000 j. (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej:

lipazy 25 000 j. Ph. Eur.

amylazy 22 500 j. Ph. Eur.

proteaz 1250 j. Ph. Eur

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie nr 2 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, pozycji nr 159 produktu leczniczego simethiconum (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, o takich samych właściwościach i wskazaniach co Esputicon 50mg?

Odpowiedź – NIE.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 18/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 12.12.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 18/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – Remondis Medison Sp. z o.o. ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Kwota netto złożonej oferty – 224.640,00 zł (za 1 kg netto- 7,20 zł)

Kwota brutto złożonej oferty – 242.611,20 zł ( za 1 kg brutto – 7,78 zł)

ODLEGŁOŚĆ SPALARNI OD PUNKTU ODBIORU ODPADÓW: 59,60 km.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 269.568,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych).