Przetargi

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 7/2016.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2016 na:
„DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JDNORAZOWEGO UŻYTKU”.
Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek- kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:
cena- 90 %.
termin dostawy – 10%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert- 18.05.2016 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 18.05.2016 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert do dnia 16.06.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet-nr-1

pakiet-nr-2

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ-j.u

zalacznik 3

Załącznik nr 1- oferta- j.u.

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-śr. dez.

Dokument- umowa- j.u.

ogłoszenie

ogłoszenie1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2016 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Kryterium oceny ofert:
1. CENA- 90%
2. Termin dostawy – 10%
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 20.04.2016 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 20.04.2016 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 19.05.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet nr 1

przetarg na środki dezynfekcyjne SIWZ

Umowa dostawy- środki dezynfekcyjne

zalacznik 3

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2016 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Postępowanie przetargowe na dostawę środków dezynfekcyjnych zostało podzielone na 2 pakiety:
pakiet nr 1- dezynfrkcja skóry rąk,pola operacyjnego,błon śluzowych,mycie i dezynfekcja narzędzi,powierzchni,termiczne mycie basenów.
pakiet nr 2 – maszynowe mycie i dezynfekcja (chemiczno-termiczna) endoskopów.
Kryterium oceny ofert:
1. CENA- 90%
2. Termin dostawy – 10%
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 07.04.2016 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 07.04.2016 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 06.05.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik 3- środki dezynfekcyjne

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-śr. dez.

pakiet nr 1 i nr 2

przetarg na środki dezynfekcyjne SIWZ

Umowa dostawy- środki dezynfekcyjne