Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2016 na świadczenie usług w zakresie”wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie -pakiet nr 1 załącznik nr 3 – prosimy o podanie Producenta Stymulatora nerwów HNS12 oraz o podanie nr seryjnego urządzenia, jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydzielenie tego urządzenia tj. Stimuplex HNS12 4892098 do odrębnego zadania.

Odpowiedź- nr MD0708, zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie urządzenia do odrębnego pakietu.

2. Pytanie – umowa paragraf 1 pkt 1a- prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod zapisem innych czynności niezbędnych dla jej sprawnego działania.

Odpowiedź- zamawiający wykreśla ww zapis z projektu umowy.

3. Pytanie – umowa- paragraf 1 pkt 1 b- prosimy o wyjasnienie w jaki sposób będą odbywać się rozliczenia tych usług?, czy po przedstawieniu odrębnego kosztorysu zawierającego koszty robocizny, koszty części zamiennych i koszt transportu?

Odpowiedź- odrębnym zleceniem.

4. Pytanie – umowa paragraf 5 – co zamawiający rozumie pod nazwą „reakcja serwisowa”?

Odpowiedź- przyjazd i naprawa lub wysłanie do wykonawcy z możliwością dostarczenia sprzętu zastępczego.

5. Pytanie – umowa, paragraf 8 pkt 2 – jest: „Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do napraw części, które rozliczane będą odrębne tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 5% ceny zakupu”

Proponujemy- „Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem, że cena części zamiennych użytych do naprawy nie będzie wyższa od ceny sprzedaży sugerowanej przez głównego dostawcę”.

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – umowa- paragraf 8 pkt 3 – W związku z powyższym zapytaniem, prosimy o skreślenie zapisu dotyczącego przedstawiania udokumentowanych kosztów zakupów.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 11/2016 na świadczenie usług w zakresie „wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§ 7 ust. 4)

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

3. pakiet nr 2 – zwracamy się z prośbą o wyjasnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie nazw ich producenta, typ/model oraz rok produkcji.

Odpowiedź- TAK.1)ap. Do zniecz. Aestiva+monitor z analiza gazów cardiocap/5, Datex-Ommega, FBUE 00010 rok prod. 2002 2) ap. do zniecz. ALYS200_Monitor bez analizy gazów Mennen Medical rok pro. 2006 SN 99ID65730006, 3) ap. do zniecz EXCEL -OATEXOMNEDA _ monitor HP M10/92 _ analizator gazów HP 1026A rok. Prod. – brak.

4. pakiet nr 2 – zwracamy się z prośbą o wyjasnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych/zużywalnych/ części zamiennych (np. filtry, czujniki) zestawów serwisowych?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: Postępowania na świadczenie usług w zakresie wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparaty medycznej. Znak sprawy: 11/2016.

Szpital powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca prosi o podanie czy aparacie do znieczulenia EXCEL 210 SE z wyżej wymienionym zadaniu w ostatnim roku zostały wymienione akumulatory? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od Wykonawców przedstawienia certyfikatów szkolenia wystawione przez producenta dla poszczególnej aparatury w celu zapewnieniu rzetelnego wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 8
Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców którego złożył wymiany części zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:
EXCEL 210 SE: Zestaw serwisowy 12 miesięczny x1, Uszczelki gniazd parowników x1, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Zestaw naklejek GMS x1, Uszczelka wys. ciśnienia Yoke x2, Akumulator x1
AESPIRE 7100: uszczelki gniazd parownikówx1, uszczelkę filtra 2mx1, akumulator x1 a w przypadku monitora CAM zainstalowanego przy aparacie wymiany również w nim: filtr przeciwkurzowy boczny x1, filtr przeciwkurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka wodna d-fend x 1, linia próbkująca x 1, zestawy serwisowe 8001760 x1

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 8
Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zamawiającego czy przy aparatach do znieczulenia są zainstalowane kardiomonitory? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie typu oraz podanie modułów gazowych zainstalowanych w monitorze.

Odpowiedź- TAK, 02,N20,Sevofluran,C02.

Pytanie 5. Dotyczy zapisu w § 4 ust. 1 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Jeżeli postój aparatury medycznej objętej SNT spowodowany niemożliwością jej naprawienia przez Wykonawcę wynosi:
a) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 50% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia,
b) więcej niż 50 % okresu rozliczeniowego (miesiąca) – Zamawiający zwolniony zostanie z obowiązku uiszczenia kwoty ryczałtowej, w pełnej wysokości dot. naprawy danego urządzenia.”
na:
„Jeżeli postój aparatury medycznej objętej SNT spowodowany niemożliwością jej naprawienia przez Wykonawcę wynosi:
a) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 25% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia,
b) od 25% do 50% okresu rozliczeniowego (miesiąca), ulegnie zmniejszeniu odpłatność z tytułu niniejszej umowy o 50% kwoty ryczałtowej dotyczącej danego urządzenia.”

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 6. Dotyczy zapisu w § 8 ust. 2 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zatrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczane będą odrębnie tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 5% ceny zakupu. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT pakiet nr : „
na:
„Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty robocizny i koszty dojazdów z zastrzeżeniem wartości zużytych do naprawy części które rozliczane będą odrębnie tj. wg cen zakupu powiększonych o koszty zaopatrzenia, które wynosić będą nie więcej niż 15% ceny zakupu. Roczne wynagrodzenie Wykonawcy za SNT pakiet nr : „

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 7. Dotyczy zapisu w § 8 ust. 6 w projekcie umowy w zał. nr 4
Wykonawca prosi o zmianę zapisu z:
„Za przekroczenie terminów płatności okreslonych w umowie, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości. „
na:
„Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 30 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości. „

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 11/2016 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 9 – czy zamawiający w zakresie pakietu nr 9 będzie wymagał uprawnień do wykonywania zamówienia zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Z 2010 r. nr 107 poz. 679) będzie wymagał od oferentów autoryzacji producentów poszczególnych urządzeń w zakresie prowadzenia serwisu?

Odpowiedź- NIE.