Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2016 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach infromuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww Postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 3 – czy zamawiający dopuści preparat Skinsept Pur do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru Ph 5,5- 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Przebadany klinicznie, dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno) F w czasie do 2 min., konfekcjonowany w opakowaniach 350 ml i 1 l?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 4 – czy zamawiający dopuści preparat Skinsept Color do dezynfekcji skóry, przed iniekcjami, punkacjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadltlenku wodoru, Ph 5,5-6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków, barwiony, przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), F w czasie 2 min., konfekcjonowany w opakowaniach 350 ml i 1l?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 12 – czy zamawiający dopuści preparat Medicarine oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 2,72g przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, działający na B,V,F i Tbc do 15 min., w stężeniu 0,36% (2000 ppm) – dezynfekcja niezanieczyszczona oraz w stężeniu 1,08% (10000ppm)- dezynfekcja zanieczyszczona, konfekcjonowany w op. 300 tabletek?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 1 – czy zamawiający dopuści preparat Skiman Soft Protect do dezynfekcji skóry rąk na bazie jednego alkoholu min. 85g. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min. 3H). Ph 6.0-7.0, konfekcjonowany w opakowaniach 500ml i 5l?

Odpowiedź- TAK.

5. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 8 – czy zamawijący dopuści preparat w kanistrach 5l, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

6. Pytanie – prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Prośbę swoją motywujemy prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne będącego efektem wezwania Polski przez Komisję Europejską do stosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE-zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu: „ W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2016 r na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykoanwców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści preparat Skinsept Pur do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru, Ph 5,5 – 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy, o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), F w czasie do 2min., konfekcjonowany w opakowaniach 350ml i 1l?

Odpowiedź-TAK.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści preparat Skinsept Color do dezynfekcji skóry, przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru, Ph 5,5 – 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Barwiony. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt leczniczy, o działaniu B (łącznie z Tbc i MRSA) V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno), F w czasie do 2min., konfekcjonowany w opakowaniach 350ml i 1l?

Odpowiedź-TAK.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści preparat Medicarine oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 2,72g przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Możliwość stosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością, Działający na B, V, F i Tbc do 15 min., w stężeniu 0,36% (2000 ppm) – dezynfekcja niezanieczyszczona oraz w stężeniu 1,08% (10000 ppm) – dezynfekcja zanieczyszczona, konfekcjonowany w op. 300 tabletek?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 4 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2 poz. 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie wymaganej ilości zamawianego produktu do 21 szt.?
Płyny są transportowane w opakowaniach zbiorczych 3x5l. W ten sposób są przygotowywane do bezpiecznego transportu.

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 5 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści środek dezynfekcyjny do myjni automatycznej aktywny wobec: B, F, Tbc, V ?
Na rynku nie ma gotowych płynów opartych o glutaraldechyd, które są aktywne wobec sporów i jaj glisty w warunkach myjni automatycznej tj. Czas ekspozycji 5min w temperaturze 58-60C

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 6 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów SIWZ rozdział VI pkt. 4: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z obowiązującą ostawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r

Zgodnie z treścią art. 58 ustawy o wyrobach medycznych są to również dokumenty Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie danych z rejestru wyrobów medycznych

Odpowiedź-TAK.

Pytanie nr 7 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów SIWZ rozdział VI pkt. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od wymogu „pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka” dla pakietu nr 2?

Odpowiedź-TAK

Pytanie nr 8 dotyczące zapisów SIWZ rozdział XII „termin dostawy”: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ – rozdział XII „termin dostawy” prosimy o potwierdzenie, że terminy dostaw liczone są w dniach roboczych, zgodnie z zapisami umowy (paragraf 6 pkt.1) ?

Odpowiedź-TAK

Pytanie nr 9: dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 2 akapit drugi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary z 10% na 1% ?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 10: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź – NIE.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”; znak sprawy: 2/2016

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w §3 ust.5 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź- TAK.

2. Prosimy o określenie terminów płatności kolejnych rat za wyjątkiem pierwszej, która została wskazana przez Zamawiającego. Proponujemy, aby kolejne raty były płatne na koniec miesiąca następującego po płatności poprzedniej raty.

Odpowiedź- zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy raty mają być miesięczne, pierwsza rata wskazanaprzez Zamawiającego płatna będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy i faktury.

3. Prosimy o dopuszczenie kalkulacji oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty nie podzielnej na równe raty.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza kalkulację oferty w oparciu o ostanią ratę wyrównawczą w przypadku, gdy kwota nie będzie podzielona na równe raty.

4. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §3 ustęp 4 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź- NIE.

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zmiany konstrukcji formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby jako osobna pozycja w tabeli wyodrębnić koszt finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za dostawę sprzętu jest rozłożona na raty powoduje to powstanie także kosztu finansowania dostawy. Dopuszczenie takiej konstrukcji pozwoli uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza zmianę formularza cenowego w ten sposób aby w tabeli wyodrębinić jeszcze jedną rubrykę „koszt finansowania”. Wykonawca może złożyć swój druk formularza cenowego.

6. Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na ratalną formę płatności, Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź- NIE.

7. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź- NIE.

8. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź- NIE.

9. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź- NIE.

10. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze Wykonawcy.

Odpowiedź- NIE.

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź- NIE.

12. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź- NIE.

13. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedż- NIE.

14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź- NIE.

15. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.

Odpowiedź- NIE.

16. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: „Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź- NIE.

17. Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź- Zamawiający nie przedstawi takiej informacji.

18. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom, jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź- Zamawiający nie udostępni takiej informacji.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2016 na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 – umowa § 1 ust. 4 – czy zamawiający wyrazi zgodę aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 2 – dotyczy zapisów SIWZ – prosimy o podanie informacji czy do oferty przetargowej załączyć zaparafowany wzór umowy?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź- NIE.