Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG”. Nr postępowania : 10/2019.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Dotyczy: Pakiet nr 1:
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 następujące urządzenia: defibrylatory, pompy infuzyjne, kardiomonitory oraz respiratory i utworzy dla nich nowe odrębne pakiety (z odrębnym pakietem dla kardiomonitora EMTEL FX 3000). Wydzielenie umożliwi Wykonawcy, który jest wyspecjalizowany w obsłudze serwisowej ww. typu urządzeń przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 2. Dotyczy: Pakiet nr 1 – defibrylator Burdick Medic :
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Burdick Medic 5w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:
– Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla defibrylatora Burdick Medic 5 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o następującym brzmieniu:
-wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 3. Dotyczy: Pakiet nr 1 – defibrylator Lifepak 12:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Lifepak 12 w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:
– Akumulator – 2 szt.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Lifepak 12 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:
– Battery Pins 4 szt.
– Kabel EKG
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Lifepak 12 co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:
– Bateria podtrzymania pamięci.

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla defibrylatora Lifepak 12 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu
i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o nastepującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 4. Dotyczy: Pakiet nr 1 – defibrylator DefiMax:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora DefiMaxw zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:
– Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla defibrylatora DefiMax Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy
o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o nastepującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 5. Dotyczy: Pakiet nr 1 – defibrylator Primedic Defib:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Primedic Defibw zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:
– Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla defibrylatora Primedic Defib Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o nastepującycm brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 6. Dotyczy: Pakiet nr 1 – defibrylator M-Series:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora M-Seriesw zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:
– Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla defibrylatora M-series Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projketu umowy par. 8 pkt 3 o nastepującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 7. Dotyczy: Pakiet nr 1 – respirator Savina:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Savina w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:
– czujnik tlenu 2 szt.
– czujnik przepływu
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Savina co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:
– zestaw serwisowy roczny
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Savina co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:
– zestaw serwisowy 2 letni
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Savina co 96 miesięcy lub co 20000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:
– Blower Unit

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia, terminu ostatniej wymiany i przebiegu ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy
o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Savina Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu
i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projketu umowy par. 8 pkt 3 o nastepującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 8. Dotyczy: Pakiet nr 1 – respirator Bear 1000:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bear 1000 co 12 miesięcy lub co 5000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:
– zestaw serwisowy roczny

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i przebiegu ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bear 1000 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o następującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 9. Dotyczy: Pakiet nr 4 – aparat do znieczulania Aestiva 7100:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 jeżeli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących części:
– czujnik przepływu
– czujnik tlenu
– miech
– membrana zastawki wydechowej
– Pressure relief valve assy (pop-off)
– DISC CHK V RVSBL 1.025D
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:
– Uszczelki gniazd parowników
– Fan Filter 
– filtr wejściowy zasilania gazów
– filtr wejściowy butli – jeżeli aparat posiada butlę
– uszczelki butli – jeżeli aparat posiada butlę
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:
– Flow tube o-ring kit
– Internal battery
– Free breathing flapper valve
– Free breathing valve o-ring

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aestiva 7100 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu
i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o następującycm brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 10. Dotyczy: Pakiet nr 4 – aparat do znieczulania Fabius GS Premium:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Fabius GS Premium jeżeli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących części:
– czujnik przepływu
– czujnik tlenu
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Fabius GS Premium co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:
– zestaw serwisowy roczny
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Fabius GS Premium co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:
– zestaw serwisowy 2 letni
– zestaw serwisowy 2 letni APL By-A
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Fabius GS Premium co 36 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:
– zestaw serwisowy 3 letni

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Fabius GS Premium Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest
w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o następującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 11. Dotyczy: Pakiet nr 5 – respiratory Taema Extend:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Taema Extend jeżeli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących części:
– Bateria podtrzymania pamięci 2 szt.
– Czujnik tlenu
– Zastawka wydechowa
– Czujnik przepływu wydechowego
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Taema Extend co 12 miesięcy lub co 5000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:
– zestaw serwisowy 5000h
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Taema Extend co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:
– Akumulator 2 szt.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Taema Extend co 48 miesięcy lub co 20000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:
– zestaw serwisowy 20000h

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia, przebiegu i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy
o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Taema Extend Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany
w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projketu umowy par. 8 pkt 3 o następującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 12. Dotyczy: Pakiet nr 5 – respirator Taema Osiris:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Taema Osiris co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:
– OSIRIS Maintenance Kit – zestaw serwisowy

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia, przebiegu i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy
o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Taema Osiris Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest
w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o następującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 13. Dotyczy: Pakiet nr 5 – respirator Taema Horus:
Czy Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe wykonywane były zgodnie z zaleceniami producenta?
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Taema Horus jeżeli zużycie na to wskazuje wymiana następujących części:
– Bateria podtrzymania pamięci 2 szt.
– Zastawka wydechowa
– Czujnik przepływu wydechowego
– Czujnik tlenu
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Taema Horus co 12 miesięcy lub co 5000h wymiana następujących części:
– Zestaw serwisowy 5000h
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Taema Horus co 20000h wymiana następujących części:
– Zestaw serwisowy 20000h
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stanu zużycia, przebiegu i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy
o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Taema Horus Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź- Zamawiający wprowadza zapis do projektu umowy par. 8 pkt 3 o następującym brzmieniu:
– wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.