Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 17.01.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę –Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 253.299,71 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieciecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 155.347,83 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 7.616,96 zł

Ilość uzyskanych punktów za cene – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 12.994,81 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 245.614,70 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 20.054,20 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 2

Cena – 55,70 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 95,70 pkt

PAKIET NR 3

Cena – 57,38 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,38 pkt.

PAKIET NR 4

Cena – 56,17 pkt

Termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 96,17 pkt.

2

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 1

Cena – 57,91 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,91 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 57,79 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,79 pkt.

PAKIET NR 3

Cena – 59,33 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,33 pkt.

PAKIET NR 5

Cena 52,41 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 92,41 pkt.

3

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 5

Cena – 49,75 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 89,75 pkt

4

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 1

Cena – 59,48 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,48 pkt

PAKIET NR 5

Cena – 59,20 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,20 pkt

5

NEUCA Spółka Akcyjna

ul. Szosa Bydgoska 58

87-100 Toruń

PAKIET NR 1

Cena – 58,74 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,74 pkt

Jednocześnie informuję, że na pakiet nr 6-Gazy medyczne nie złożono żadnej ważnej oferty.