Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu szpitala z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji ile osób jednocześnie ma pełnić obowiązki pracownika ochrony na terenie szpitala?

Odpowiedź- 1 osoba.

2. Pytanie – Sformułowanie „powinni być sprawni fizycznie” czy to oznacza, iż pracownik ochrony nie może posiadać jakiegokolwiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz nie może posiadać orzeczenia wydanego przez ZUS orzekającego jakąkolwiek niezdolność do pracy?

Odpowiedź – Zamawiający poprzez wyrażenie „ powinni być sprawni fizyczne” rozumie brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względów na schorzenie ruchu ( poruszania się ). Jeśli chodzi o orzeczenia ZUS to Zamawiający nie wyklucza posiadanie przez pracownika orzeczenia o niezdolności do pracy jednak niezdolność ta nie może polegać na widocznych ograniczeniach w poruszaniu się.

3 Pytanie – Sformułowanie „posiadać licencję ochrony” czy to oznacza, iż pracownik ochrony winien być kwalifikowanym pracownikiem ochrony? Ponieważ od 01 stycznia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. która zmienia dotychczasowe brzmienie z licencjonowanego pracownika ochrony na kwalifikowanego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 2 ust. 6 ww ustawy.

Odpowiedź- Pracownik ochrony powinien być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

4. Pytanie – czy zamawiający wymaga, aby pracownik ochrony wykonujący świadczenie na rzecz zamawiającego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga aby osoby zatrudnione w charakterze pracownika ochrony były zatrudnione na umowę o pracę.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2016 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców
dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie – Czy wyraża zamawiający zgodę, w razie wygranego przetargu aby umowy zostały
podpisane na drukach wygranej firmy?

Odpowiedź-Zamawiający wyraża zgodę aby umowa została podpisana na drukach
Wykonawcy o ile treść tych druków zgodna będzie z postanowieniami wzoru umowy
stanowiącego załącznik do SIWZ.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2016 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu13% (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1g- cytrynian sodu jednowodny 10,36 g- woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/1): Na+1352- Citrate3-500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający w pozycji 3 dopuści produkt Citra-HF-Pre stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; CI 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/I) w opakowaniu 5000 ml dostsosowany do róznych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy (Citra-XS Victoria), wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 oraz długości 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitilonu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, Łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwa przylepna, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy zamawiający w przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania wydzieli pozycje nr I.2, I.3, I.6, I.7 do osobnego pakietu?

Odpowiedzi-NIE.

5 Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji I.6 do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2016 na dostawę i zakup materiałów budowlanych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pozycji nr 71,72,73,74- prosimy o podanie informacji czy skrzydła drzwiowe zamawiane będą w kolorze białym, czy też w różnych kolorach?

Odpowiedź- skrzydła drzwiowe zamawiane będą w różnych kolorach.