UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

Dotyczy:         konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Profilaktyki
i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych                  pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć –  profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Zgodnie z dyspozycją art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)
w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), unieważniam konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie: Profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

O terminie kolejnego konkursu zostaniecie Państwo poinformowani na stronie internetowej Szpitala.