Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

jako udzielający zamówienia

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

 

 1. Czas trwania umowy – od daty jej zawarcia do 30.06.2020 r.
 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: luty 2019 r.
 3. Data ogłoszenia konkursu: 21 stycznia 2019 r.
 4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w godz. 725 – 1500 w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
  przy ul. Jana Pawła II nr 2, tel. 91 579 30 95 lub na stronie internetowej szpital.pyrzyce.net.pl
 5. Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

 1. Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce

i opatrzona napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach w zakresie wykonywania przesiewowych badań kolonoskopowych”.

 1. Termin i miejsce składania ofert do dnia 4 luty 2019 roku, godz. 12.00, Sekretariat Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, pokój nr 1 (wejście C, administracja I piętro).
 2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku
  na stronie internetowej szpital.pyrzyce.net.pl
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7-miu dni od daty zamieszczenia zawiadomienia o wyniku konkursu.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
„Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

 

 1. Uwagi wstępne.

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie,
którzy spełniają następujące warunki (niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie       oferty):

 1. są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190);
 2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, posiadają nadany numer REGON i NIP;
 3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
 4. są ubezpieczeni z tytułu prowadzonej działalności;
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie oferowanych ilości badań.

 

 1. Przedmiot konkursu.
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających
   na wykonywaniu przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Badanie przesiewowe obejmuje wykonanie pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauchina. Kolonoskopia przesiewowa obejmuje również:

 • pobranie wycinku z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych
  o charakter nowotworowy,
 • usunięcie polipów wielkości do 10 mm.

Oferent zapewni w ramach wynagrodzenia niezbędny personel do wykonania badania       oraz przygotuje pacjenta do badania poprzez podanie odpowiedniego preparatu (leku)         przed badaniem.

Oferent po wykonaniu badania przekaże pacjentowi wynik badania oraz zalecenia  dotyczące dalszego leczenia lub nadzoru w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 • Termin związania ofertą na czas wykonania umowy.
  1. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.
  2. Umowa o realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem zawarta zostanie na okres od lutego 2019 r. do 30.06.2020 r.
  3. Oferent jest zobowiązany do zadeklarowania przeprowadzenia określonej liczby świadczeń w okresie realizacji umowy, nie większej jednak niż 360 badań wspólnie
   z innymi podmiotami wybranymi w tym celu na drodze konkursu przez Udzielającego Zamówienie.

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej na formularzu oferty udostępnionym
   przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami
   i kserokopiami dokumentów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym materiale, które stanowią integralną jej część.
  2. Oferta, załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane
   przez oferenta.
  3. Złożona oferta może dotyczyć tylko jednego oferenta.
  4. W przypadku ofert równoważnych przyjętych przez Komisję Konkursową przewidziane są ustne negocjacje w sprawie szczegółowego ustalenia ilości udzielania świadczeń.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu;
  2. oświadczenie oferenta o niekaralności za przestępstwa oraz w związku z wykonywaną pracą lekarza;
  3. kserokopię zaświadczenia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  4. odpis dyplomu (kserokopia);
  5. kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji;
  6. odpis prawa wykonywania zawodu (kserokopia);
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  8. polisę ubezpieczeniową potwierdzająca zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenie zdrowotne (dostarczyć najpóźniej w dniu obowiązywania umowy);

 

 1. Składanie ofert.
  1. Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2019 roku do godziny 12.00 w zamkniętych kopertach, w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, z dopiskiem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach w zakresie wykonywania przesiewowych badań kolonoskopowych”.

 

 • Dokumenty wymagane od oferentów:
  1. Prawo wykonywania zawodu.
  2. Odpowiednia specjalizacja/szkolenie.
  3. 5 letni staż pracy lub 5 letni okres udzielania świadczeń w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

 • Kryteria oceny ofert.

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryterium Waga Opis kryterium
i sposobu przyznawania punktów
Cena 100% cena oferty najniższe / cena oferty

ocenianej x 100

 

 1. Warunki konkursu
  1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 lutego 2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy Szpitala umieszczonej na parterze wejście C oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Szpitala: szpital.pyrzyce.net.pl
  4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez
   e-mail lub telefonicznie.
  5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane
   w ofertach informacje.
  6. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą
   w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
   Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny).
  7. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowany protest.
  8. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia
   o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.
  9. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść konkursu
   w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad konkursu, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji

Załącznik nr 1

……………………………………………………….

Miejscowość i data

 

FORMULARZ OFERTOWY

Ankieta ofertowa na wykonywanie świadczeń medycznych

 

Zgłaszam swoją ofertę na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

            Wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych
do udziału w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

 

Oferent:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

NIP ……………………………………………………… REGON ………………………………………………………

 

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa Banku, nr konta ………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proponowana minimalna liczba zrealizowanych świadczeń ………………………………………………………..

 

Proponowana maksymalna liczba zrealizowanych świadczeń ……………………………………………………..

 

Proponowana cena za wykonanie jednego świadczenia …………………………………………………………….

 

Oświadczam, że:

 1. Oferowana cena za jedno świadczenie jest ceną stałą, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania wpływające na jej wysokość.
 2. Zapoznałem/-łam się z treścią Szczegółowych informacji o warunkach konkursu ofert
  na udzielanie świadczeń zdrowotnych i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
 3. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania.
 4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania świadczeń.
 5. W przypadku wybrania mojej oferty jestem gotowy/a do podpisania umowy
  z Zamawiającym i realizacji niniejszego zamówienia w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym.
 6. Załączniki do oferty w formie oryginałów lub dokumentów poświadczonych za zgodność
  z oryginałem przez osobę uprawnioną:

  • odpis dyplomu,
  • odpis specjalizacji,
  • odpis prawa wykonywania zawodu,
  • odpis wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne (należy dostarczyć najpóźniej dniu obowiązywania umowy).

 

 

 

 

 

Niniejsza oferta jest ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….

Podpis Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

……………………………………………………….

Miejscowość i data

 

O Ś W I A D C Z E N I A

 

 1. Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym ze Zleceniodawcą osobowo
  lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związanych
z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa;
 • w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia;
 • lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

………………………………………………….

Podpis Oferenta

 

 1. Oświadczam, że jestem dyspozycyjny/-a, a moje łączne zaangażowanie zawodowe
  w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów
  oraz planowane wykonanie deklarowanej ilości świadczeń nie przekroczy, w każdym miesiącu realizacji zamówienia 276 godzin miesięcznie.

 

 

 

………………………………………………….

Podpis Oferenta

 

 1. Oświadczam, iż nie jestem zatrudniony/-a jednocześnie w instytucji uczestniczącej
  w realizacji PO na podstawie umowy o pracę.

 

 

………………………………………………….

Podpis Oferenta

 1. Oświadczam, iż jestem zatrudniony/-a jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie umowy o pracę, ale nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

 

 

………………………………………………….

Podpis Oferenta

 

 1. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.

 

 

 

 

………………………………………………….

Podpis Oferenta

 

 1. Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione
  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

 

 

 

………………………………………………….

Podpis Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

UMOWA Nr

 

zawarta w dniu …………………………….. r. w Pyrzycach, pomiędzy:

 

Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183906, posiadającym
nr REGON: 812657740, NIP: 853 – 14 – 47 – 442, zwanym dalej „Udzielający Zamówienia”,

reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora – mgr Mariusza Marka Przybylskiego

 

a

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej ,,Przyjmującym Zamówienie”.

 

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz w oparciu o złożona ofertę z dnia ………………………….. strony zawierają umowę następującej treści:

 

 • 1

 

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów w Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w ramach projektu Lepiej zapobiegać
  niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej
  oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, umowa o dofinansowanie
  nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00 z dnia 18.05.2018 r.
 2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą zgodnie
  z harmonogramem ustalonym przez strony niniejszej Umowy.
 3. Świadczenia realizowane będą w dni pracujące, w godzinach pracy pracowni endoskopii Udzielającego Zamówienia oraz według zapotrzebowania Uczestników Projektu.
 4. Świadczenia zdrowotne realizowane będą dla Uczestników Projektu „Lepiej zapobiegać
  niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego” zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie określonych w konkursie i złożonej ofercie, tj. nie większym jednak niż 360 badań wspólnie
  z innymi podmiotami wybranymi w tym celu na drodze konkursu przez Udzielającego Zamówienie.
 6. Szczegółowy zakres usługi określono w Szczegółowej Informacji o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiącym załącznik do umowy.

 

 • 2

 

 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych zgodnie
  z aktualnym stanem wiedzy medycznej i ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej,
  a także z należytą starannością, przy wykorzystaniu pomieszczeń, sprzętu, aparatury i innych środków Udzielającego Zamówienia niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
  • prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów przyjmowanych w Pracowni zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującej u Udzielającego Zamówienia,
  • nadzoru nad pracą pozostałego personelu,
  • przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających w szczególności z ustawy o ochronie danych osobowych, postanowień kodeksu etyki lekarskiej, ustawy
   o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
   ze środków publicznych, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz postanowień regulaminów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia.
 3. Używanie pomieszczeń, sprzętu, aparatury medycznej, jest bezpłatne dla Przyjmującego Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury
  i zobowiązuje się do używania jej zgodnie z zasadami bhp i właściwymi instrukcjami obsługi.
 4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
 5. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych
  w ust. 3, będące następstwem prawidłowego ich używania.
 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę Udzielającego Zamówienia, a w przypadku zagubienia lub uszkodzenia z winy Przyjmującego Zamówienie, do pokrycia wynikłych stąd strat.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo w przypadku naprawy związanej
  z uszkodzeniem lub zniszczeniem aparatury lub sprzętu medycznego z winy Przyjmującego Zamówienie do obciążenia go kosztami naprawy.
 8. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie będzie korzystał ze sprzętu i aparatury medycznej Udzielającego Zamówienia, zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i aparaturę medyczną, a w przypadku umyślnego uszkodzenia lub z powodu braku nadzoru wobec personelu Udzielającego Zamówienia, zobowiązuje się do pokrycia wynikłych stąd strat.
 9. Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za szkody i uszczerbki zdrowia pacjenta powstałe na skutek wad aparatury medycznej Udzielającego Zamówienia, chyba że nastąpiły
  one wskutek nieprawidłowego jej używania przez Przyjmującego Zamówienie.
 10. Przyjmujący zamówienie nie może używać środków udostępnionych przez Udzielającego Zamówienia w celach innych niż określone niniejszą umową.
 11. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej według przepisów i postanowień obowiązujących u Udzielającego Zamówienia.

 

 

 • 3

 

 1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok sądów powszechnych,
  ani zawodowych sądów lekarskich uniemożliwiający mu wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a w chwili zawierania umowy nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie przygotowawcze w w/w zakresie.
 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przedmiotu umowy jak też orzeczenie
  do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia Udzielającemu Zamówienia aktualnych zaświadczeń z odbytych obowiązujących szkoleń w zakresie bhp.
 4. Inne umowy zawarte przez Przyjmującego Zamówienie nie mogą ograniczyć dostępności
  i jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych.
 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i innych przepisów porządkowych, wydanych przez Udzielającego Zamówienia.
 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta.
 7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do dbania o pozytywny wizerunek Szpitala Udzielającego Zamówienia.

 

 • 4

 

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) oraz do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
  1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000
  ze zm.) dotyczących administratora danych osobowych.
 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się:
 • nie wykorzystywać baz danych osobowych i zawartych w nich informacji, do celów innych niż wynikające z niniejszej umowy,
 • zapewnić ochronę powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych,
  w szczególności stosowania wymogów wynikających z przepisów u.o.d.o
  oraz powszechnie przyjętych standardów,
 • stosować przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych
  i organizacyjnych zapewniających ochronę danych
 • zapewnić aby powierzone dane osobowe nie były wykorzystywane do innych celów
  niż wynikające z umowy,
 • organizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, zapewniające bezpieczne przechowywanie danych, w tym zabezpieczające te dane przed zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem, a także podjąć wszelkich działań w celu zapobieżenia jakiemukolwiek wykorzystaniu, ujawnieniu lub dostępowi do tych danych przez osoby nieupoważnione,
 • przestrzegać zasad poufności, integralności i rozliczalności powierzonych mu danych osobowych.
 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją zleconych czynności, przy czym stan tajemnicy obowiązuje zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.
 2. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia będzie zobowiązany naprawić szkody osobom trzecim
  lub też poniesie inne sankcje określone przepisami prawa, to Przyjmujący Zamówienie
  jest obowiązany zapłacić Udzielającemu Zamówienie odszkodowanie rekompensujące poniesioną przez niego szkodę.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie lub ujawnienie danych osobowych uprawnionym na mocy prawa instytucjom Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego) przekazać Udzielającemu Zamówienia zawiadomienie o zakresie i warunkach ujawnienia takiej informacji.
 4. Udzielający Zamówienia ma prawo nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania
  przez Przyjmującego Zamówienie unormowań umowy oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu ze strony Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę

 

 • 5

 

 1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości brutto: ……………………………… zł za 1 świadczenie (słownie: …………………………. zł).
 2. Łączna wartość umowy z tytułu wykonania …………………………. świadczeń (badań) wynosi brutto: ……………………………….. zł (słownie ……………………………).
 3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy realizowana będzie w okresach miesięcznych. Przyjmujący Zamówienie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego wystawi fakturę
  wraz z rozliczeniem potwierdzającym ilość zrealizowanych świadczeń.
 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań z liczby wykonanych świadczeń zdrowotnych według wzoru dostarczonego przez Udzielającego Zamówienie.
 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składane jest w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Sprawozdanie, po weryfikacji wykonanych badań zatwierdza osoba wskazana przez Udzielającego Zamówienia.
 6. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego, Wykonawca może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

 

 • 6

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………………. r. do 30.06.2020 r. tj. do zakończenia realizacji projektu. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2020 r.

 

 • 7

 

 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych:
  • Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie kary umowne:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego Zamówienie w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
 1. W przypadku uzasadnionej skargi pacjenta lub innej osoby uprawnionej w sprawach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem skarg dotyczących zastosowanych metod leczenia, Udzielający Zamówienia może obciążyć Przyjmującego Zamówienie karą umowną w wysokości:
 • 5% wynagrodzenia miesięcznego za miesiąc poprzedzający udzielenie kary
  w przypadku pierwszej skargi w danym roku kalendarzowym,
 • 10% wynagrodzenia miesięcznego za miesiąc poprzedzający udzielenie kary
  w przypadku drugiej i kolejnych skarg w danym roku kalendarzowym.
 1. Przed obciążeniem karą umowną Przyjmujący Zamówienie udziela Udzielającemu Zamówienia pisemnych wyjaśnień co do treści skargi. Niezłożenie przez Przyjmującego Zamówienie pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Udzielającego Zamówienie uznaje się za potwierdzone przez Przyjmującego Zamówienie zasadności skargi.
 2. Jeżeli wysokość zastosowanych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

 

 • 8

 

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Udzielającego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.
 3. Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
  dla siedziby Udzielającego zamówienie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), Ustawy z dnia
  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
  o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.)
  oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

 

 • 9

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego zamówienie, jeden dla Przyjmującego zamówienie.

 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:                                               UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

 

ogłoszenie o konkursie

szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia

Załącznik nr 3 umowa