Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2019 na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą monitora.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Fresenius Medical Care Polska SA ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty na dostawę materiałów do terapii nerkozastępczych: 222.912,00 zł.
(słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych).
Kwota brutto wybranej oferty na dzierżawę monitora: 29.520,00 zł.
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).