Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 17/2019 na DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

Pyrzyce, dnia 28.10.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 17/2019 na DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 127.975,30 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 138.287,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 138.078,58 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 58/100).