Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 29.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2019 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

  1. MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi – 36.385,20 zł

    (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 20/100).

  1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 136.954,80 zł.

    (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 80/100).