Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 7/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 10/2011

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że zapis w SIWZ i w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczący wymaganego wadium jest poprawny.- zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Natomiast w treści OGŁOSZENIE o przetargu nie powinno być zdania:
„Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium”

Dotyczy: postepowania przetargowego nr 6/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następujacemu Wykonawcy: Czytaj dalej