Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2016 na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi- 82.787,40 zł.
2. Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 17.388,00 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2016 na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 82.787,40 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin płatności– 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę Linvatec Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 17.388,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin płatności – 40 pkt.
Razem – 100 pkt

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

IV. Nie złożono żadnej ważnej oferty na pakiet nr 3-klipsy tytanowe.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w całości wynosi:
– 115.220,00 zł netto.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 pkt 5 ustawy- prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje dotyczące ww postępowania.

zp-121