Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2015 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego uzytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 1 – 172.000,80 zł brutto
2. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice.
Pakiet nr 2 – 53.978,40 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2015 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2015 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź.
Pakiet nr 11 – 9.074,81 zł brutto.
Pakiet nr 12 – 11.063,52 zł brutto.
Pakiet nr 13 – 65.144,20 zł brutto.
2. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2015 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź. Czytaj dalej