Przetargi

Strona 4 z 14512345678910...203040...Ostatnie »

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NR 12/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2021 na:

Dostawa artykułów żywnościowych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl na stronie BZP.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Beata Skowrońska- Kierownik Kuchni

tel. 915702573 wew. 278

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 27.10.2021. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 27.10.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 25.11.2021 r.

Pyrzyce, dnia 19.10.2021 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- Żywność

Tryb podstawowy nr 12- Zywność

RODO-kuchnia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

zalacznik 3-żywność

załacznik nr 4-projektowane postanowienia umowy-żywność

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6- przynależność do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 -żywność

załącznik nr 8-żywność

załącznik nr 9 – Oświadczenie-RODO- żywność

Pakiet nr 1- Owoce

Pakiet nr 2.- Warzywa

Pakiet nr 3- ziemniaki

Pakiet nr 4-ryby

Pakiet nr 5- pieczywo

Pakiet nr 6-mleko i produkty mleczne

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 19.10. 2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu podstawowego nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,3, 4, 5, 6, 7, 8 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium – termin dostawy

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

TZMO SA

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

PAKIET NR 11

Kwota netto – 43.943,70 zł

Kwota brutto – 47.303,63 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

2

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 2

Kwota netto – 8.759,38 zł

Kwota brutto – 9.460,14 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 33.791,30 zł

Kwota brutto – 36.494,60 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto – 4.057,18 zł

Kwota brutto – 4.381,72 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 44.015,28 zł

Kwota brutto – 47.536,50 zł

57,50 pkt

48,45 pkt

59,60 pkt

59,57 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

97,50 pkt

88,45 pkt

99,60 pkt

99,57 pkt

3

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

PAKIET NR 10

Kwota netto – 24.017,88 zł

Kwota brutto – 26.509,31 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

4

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

PAKIET NR 3

Kwota netto – 7.255,25 zł

Kwota brutto – 7.835,67 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

5

ASCLEPIOS SA

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 1

Kwota netto – 177.826,93 zł

Kwota brutto – 188.851,70 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 8.548,54 zł

Kwota brutto – 9.232,42 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto – 47.253,75 zł

Kwota brutto – 51.034,05 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 43.702,28 zł

Kwota brutto- 47.198,46 zł

56,19 pkt

58,92 pkt

53,24 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

96,19 pkt

98,92 pkt

93,24 pkt

100 pkt

6

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 1

Kwota netto – 166.433,00 zł

Kwota brutto – 176.751,56 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 7.441,30 zł

Kwota brutto – 8.036,61 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 27.288,28 zł

Kwota brutto – 29.471,34 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 50.346,17 zł

Kwota brutto – 54.373,88 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto – 4.030,42 zł

Kwota brutto – 4.352,86 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto – 41.932,15 zł

Kwota brutto – 45.286,73 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 43.707,04 zł

Kwota brutto – 47.203,61 zł

60 pkt

58,50 pkt

60 pkt

60 pkt

60 pkt

60 pkt

59,99 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

98,50 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

99,99 pkt

7

Shobu-Kan

Jarosław Prządka

ul. Daleka 8

73-110 Stargard

PAKIET NR 12

Kwota netto-20.230,00 zł

Kwota brutto- 22.485,90 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

8

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 8.394,62 zł

Kwota brutto – 9.066,19 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 92.136,70 zł

Kwota brutto – 99.507,64 zł

60 pkt

Postępowanie unieważnione art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

1 dzień

40 pkt

100 pkt

9

TRAMCO Sp. z o.o.

Wolskie ul. Wolska 14

05-860 Płochocin

PAKIET NR 7

Kwota netto – 46.221,06 zł

Kwota brutto – 49.918,75 zł

PAKIET NR 9

oferta w pakiecie nr 9 odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5

54,43 pkt

Postępowanie unieważnione art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

1 dzień

40 pkt

94,43 pkt

Informacja o unieważnieniu:

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania:

  1. Postępowanie w pakiecie nr 9 – płyny infuzyjne zostaje unieważnione.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: zawiera błędny opis względem produktów zawartych w pakiecie nr 9.


19.10.2021 r. ………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie podstawowym nr 11/2021 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 14.10.2021 r.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie podstawowym nr 11/2021 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w pakiecie nr 9 – płyny infuzyjne na podstawie art.255 ust. 6 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: Pakiet nr 9 – płyny infuzyjne, zawiera błędny opis względem produktów zawartych w ww pakiecie.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych- „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6 ) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu podstawowego nr 11/2021 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 11.10.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu podstawowego nr 11/2021 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu podstawowym, którego przedmiotem jest „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Odrzucono ofertę Wykonawcy:

  • Tramco Sp. z o.o. Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.

Uzasadnienie odrzucenia.

Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 226 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w pakiecie nr 9 – płyny infuzyjne

Powodem odrzucenia jest zaoferowanie produktu w pozycji od 1-9 niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający w pozycji od 1-9 w pakiecie nr 9 wymagał opakowania z dwoma niezależnymi portami różnej wielkości. Zaoferowany produkt nie spełnia tego wymogu.

Strona 4 z 14512345678910...203040...Ostatnie »