Przetargi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 20/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 03.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 20/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – MADAR Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 139.943,41 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji– 40 pkt

Razem – 100 pkt

Jednocześnie informujemy, że wpłynęły oferty niepodlegające odrzuceniu następujących Wykonawców:

 1. Oferta nr 2 złożona przez firmę – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj ul.Ogrodowa 15e, 66-435 Krzeszyce.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 147.810,60 zł brutto

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 56,81 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 0 pkt

Razem – 56,81 pkt.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 02.12.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że postępowanie nr 5/2020 na zakup i dostawę wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 22/2020 na: „Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, Fax (091) 5793-226 lub 5793-227.

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/2020

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 22/2020 na:

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Dyjak Edward

Kryterium oceny ofert:

 • cena – 60%
 • odl. spalarni od punktu odbioru odpadów (km)- 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert – 14.12.2020 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 14.12.2020 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do dnia 12.01.2021 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 02.12.2020 rok.

 

ogłoszenie-utylizacja

SIWZ-utylizacja

RODO-utylizacja

umowa-utylizację- projekt

Załącznik nr 1-oferta-utylizacja

zalacznik 2

załącznik nr 4 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- utylizacja

załącznik nr 5-utylizacja odpadów

załącznik nr 6-oświadczenie art. 24 ust. 1-utylizacja odpadów

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO-utylizacja odpadów

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2020 na dostawę Implantów.

Pyrzyce, dnia 01.12.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2020 na dostawę Implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Smith&Smith Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 126.810,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 136.954,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 2 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 465.751,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 503.011,08 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 663.963,46 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 46/100 ).

Pakiet nr 1- 506.465,44 zł

Pakiet nr 2- 157.498,02 zł