Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 11/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 13.09.2018 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 13.09.2018 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 12.10.2018 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

RODO-leki

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa leków

zalacznik 3 – leki apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO- apteka

PAKIET Nr 1 – PŁYNY INFUZYJNE

PAKIET Nr 2– ŻYWIENIE POZAJELITOWE

PAKIET Nr 3 – ŚRODKI OCZYSZCZAJĄCE SKÓRĘ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 34.281,52 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 10/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2018 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 27.08.2018 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 27.08.2018 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą –25.09.2018 r. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 9/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 9/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 8.08.2018 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 8.08.2018 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 6.09.2018 rok.
Wpłata wadium – 8.08.2018 r. Czytaj dalej