Przetargi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2020 na dostawę i zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

Pyrzyce, dnia 30.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2020 na dostawę i zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty – 242.999,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 17/2020 na dostawę implantów.

 

Pyrzyce, dnia 27.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 17/2020 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie – czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 20 zamawiający dopuszcza: gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66 mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej- z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35 mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy10,35 mm. Mechanizm blokujący implanty fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Komplet stanowi:

 • 1 gwóźdź krótki w długościach: 170, 200, 235 mm(wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0;10.0;11.0;12.0 mm kąt 125º,130º, 135º, sterylnie pakowane,

 • 1 śruba zwykła doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości: od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm.

 • 1 zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym, przedłużenie 0,5,10,15mm (zaślepka 0 mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana,

 • 1 śruba blokująca 5,0mm.

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – czy w pakiecie nr 1,w pozycji nr 21 zamawiający dopuszcza ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35 mm w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 26.11.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2020 na dostawę i zakup wideolaryngoskopu dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Medim Sp. z o.o. ul. Puławska 455B, 05-500 Piaseczno.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 49.730,37 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 54.070,52 zł

W OKRESIE GWARANCJI DODATKOWE BEZPŁATNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE – 2 dodatkowe bezpłatne przeglądy na gwarancji 24miesiące.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 53.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych ).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 26.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty wynosi: 153.081,02 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt