Przetargi

Dotyczy- tryb podstawowy nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 29.09.2021 r.

Dotyczy- tryb podstawowy nr 11/21 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie-czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 9 w poz. 1-14 zaoferowane płyny infuzyjne posiadały dwa niezależne porty różnej wielkości?

Odpowiedź- TAK, zamawiający wymaga.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 11/2021 na: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 11/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 11/2021 na:

Dostawa leków, płynów infuzyjnych, majtki chłonne, materiały jałowe dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Mędzin Ilona- z-ca Dyrektora d.s. lecznictwa

tel. 915702573 wew. 289

2. mgr Apoloniusz Urbanowicz – Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

tel. 915702573 wew. 279

 1. Halina Piskorz – Technik farmacji

tel. 915702573 wew. 279

 1. Patrycja Rychlik – Technik farmacji

tel. 915702573 wew. 279

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 08.10.2021 godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 08.10.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 06.11.2021 r.

Pyrzyce, dnia 28.09.2021 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- leki

SZPITAL POWIATOWY SWZ dostawa leków

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego

RODO – leki

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-LEKI

zalacznik 3-leki

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO-leki

pakiet 1 żywienie dojelitowe

pakiet 2 heparyny drobnocząsteczkowe

pakiet 3 leki rózne 1

pakiet 4 leki rózne 2

pakiet 5 leki rózne 3

Pakiet 6 Insuliny

Pakiet 7 antybiotyki

Pakiet 8 leki narkotyczne

pakiet 9 płyny infuzyjne

pakiet 10 preparaty z oktenidyną

PAKIET Nr 11 – MAJTKI CHŁONNE, SPODNIE DŁUGIE DO KOLONOSKOPII,MAJTKI MOCUJĄCE,KOMPRESY GAZOWE – gotowy

Pakiet nr 12 – Materiały jałowe

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 10/21 na dostawę materiałów operacyjnych.

Pyrzyce, dnia 28.09.2021 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 10/21 na dostawę materiałów operacyjnych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Skamex Sp z o.o. Sp.J. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

  Kwota netto wybranej oferty wynosi: 336.845,00 zł

  Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 364.617,60 zł

  Termin dostawy – 1 dzień.

Dotyczy: Zakup aparatury RTG, Aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. (znak sprawy 4/21).

Pyrzyce, dnia 20.09. 2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Zakup aparatury RTG, Aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. (znak sprawy 4/21).

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 90 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Parametry techniczne

Kryterium 2

Parametry techniczne–

waga 10 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Alteris Spółka Akcyjna

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

Wartość netto – 1.535.000,00 zł

Wartość brutto – 1.728.600,00 zł

90 pkt

10 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 1. ………………………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: …………………………………………………….……………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).

Pyrzyce, dnia 20.09.2021 r. …………………………………………………………………………………………………..

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu