Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2016 na dostawę:
„Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Izabela Kaźmierczak – Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 17.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik-nr-5

zal_1-formularz-ofertowy-nerka

zal_2-formularz-asortymentowo-cenowy_-nerka

zal_3-parametry-techniczne-nerka

zalacznik-nr-4-umowa

zalacznik-nr-6

zalacznik-nr-7-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej

zalacznik-nr-8

siwz-nerka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 13/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2016 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin płatności – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 04.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 04.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 03.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet nr 2 elektrody

pakiet nr 3 klipsy tytanowe

szpital powiatowy siwz implanty

umowa projekt implanty

zalacznik 3

zalacznik nr 1 do siw1 implanty

zalacznik nr 5 oswiadczenie nalezy nie nalezy do gr kapitalowej

zalacznik nr 6 oswiadczenie art 24 ust 1

zalacznik nr 7

pakiet nr 1implanty i narzedzia artroskopowe

obraz-2 obraz

doc150916-15092016111535