Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 2/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2018 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 24.04.2018 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 24.04.2018 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 22.06.2018 r.
Wpłata wadium – 24.04.2018 r. Czytaj dalej

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 1/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40% Czytaj dalej

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.