Przetargi

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego na Dostawę materiałów operacyjnych.

Pyrzyce, dnia 13.09.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego na Dostawę materiałów operacyjnych.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Skamex Sp. z o.o. Sp.J.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Kwota netto – 336.845,00 zł

Kwota brutto – 364.617,60 zł

Termin dostawy – 1 dzień

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA Dotyczy: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPERACYJNYCH.

Pyrzyce, dnia 13.09.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul.Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPERACYJNYCH.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 365.922,60 zł (brutto).

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

przetarg w trybie podstawowym nr 11/2020 na dostawę: „materiałów operacyjnych”.

SZPITAL POWIATOWY

Ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Tel.. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 10/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 11/2020 na dostawę:

materiałów operacyjnych”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  1. Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219

Kryterium oceny ofert:

    • cena – 60%

    • termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.

Termin składania ofert – do 13.09.2021 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu – 13.09.2021 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 12.10.2021 r.

Pyrzyce, dnia 03.09.2021 r.

SZPITAL POWIATOWY- ogłoszenie-mat. operacyjne

SZPITAL POWIATOWY SWZ – materiały operacyjne

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego- dostawa masteriałów operacyjnych

RODO- materiały operacyjne

Załącznik nr 1 do SIWZ-materiały operacyjne

zalacznik 3-materiały operacyjne

załącznik nr 5-dostawa materiałów operacyjnych

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO-materiały operacyjne

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym-materiały operacyjne

Pakiet nr 1 – materiały operacyjne

Dotyczy: przetarg nieograniczonego nr 9/21 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 03.09.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczonego nr 9/21 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pakiet nr 3- punkt nr 9- prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli 30 szt. elektrod, czy 30 opakowań elektrod pakowanych po 50 szt. (10×5 szt)?

Odpowiedź- 30 szt.