Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 8/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2017 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w niniejszej umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 7/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2017 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w niniejszej umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 6/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2017 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny opwracyjnej.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od podpisania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie zamieszczony na stronie internetowej szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Kukuła Marian – (091) 5702-573 wew. 288.

Kryterium oceny ofert:

cena – 80%
termin rozpatrzenia reklamacji – 20%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2-sekretariat.
Termin składania ofert – 04.04.2017 rok do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu – 04.04.2017 rok o godzinie 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert tj. do 02.06.2017 rok.
Wpłata wadium – do 04.04.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ na usługi PRALNICZE

Umowa_najmu_i_serwisu_bielizny_plaskiej[2]- PROJEKT-załącznik nr 4

zalacznik 5-pranie

załacznik nr 1 do umowy-pranie

załącznik nr 2-_formularz JEDZ

Załącznik nr 3 do SIW1-oferta PRALNIA

załącznik nr 6- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-pranie

załącznik nr 7-oświadczenie o obowiązku podatkowym