Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 16-czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zamawiający dopuści równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr.Zasypka?

Odpowiedź – NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 116 – czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zamawiający dopuści równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr.A?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 123 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu SURMEDI – igieł kompatybilnych ze wszystkimi dostępnymi na rynku polskim wstrzkiwaczami insulinowymi typu PEN (kompatybilność potwierdzona stosownym certyfikatem), konfekcjonowanego w opakowaniach po 100 szt?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 136 oraz pakietu nr 3 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu FepaDr. W którego skład wchodzi 150 mg. L-asparaginianu L-ornityny oraz 35 mg. Choliny?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: Nr sprawy: 14/2018 dostawa leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami siwz.

2.Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź – zgodnie z zapisami siwz.

3.Pytanie 3 – Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami siwz.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 25- prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony foliowej z gumką 72×60 cm zamiast 70×60 cm.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 11/2018 na dostawę: „leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź- NIE.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§ 3 ust. 4).

Odpowiedź- NIE.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

– przy opóźnieniu do 14 dni w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,

przy opóźnieniu powyżej 14 dni w wysokości 0,5% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odpowiedź – NIE.